MH2550 Mikromodellering 6,0 hp

Micro Modelling

Se den engelska versionen

  • Utbildningsnivå

    Avancerad nivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursen är inriktad mot reaktionskinetik, gränsskiktsfenomen, grundläggande begrepp inom transportfenomen i vätskor och sammanlänkningen av dessa mikrodelar. Efter avslutad kurs förväntas studenterna ha en insikt i  mikromodelleringsstrategin för processmodeller.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen startar med en introduktion av begreppet mikromodellering, vilket följs av reaktionskinetik och dess modeller, gränsskiktsfenomen och några av dess modeller, massöverföring samt värmeöverföring och olika tillvägagångssätt vid modellering. De grundläggande principerna för sammanlänkning av mikro-modellerna kommer också att diskuteras kortfattat.

Behörighet

MH1018 Transportfenomen
MH1019 Påbyggnadskurs i metaller och keramer, MH1010 Materials termodynamik
eller liknande, samt motsvarande 150 hp från åk 1-3

Litteratur

Utdelad litteratur.

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Projektuppgift (INL1; 6 hp

Ges av

ITM/Materialvetenskap

Kontaktperson

Professor Sichen Du, sichen@kth.se

Examinator

Sichen Du <sichen@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2009.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.