Hoppa till huvudinnehållet

MH2600 Förbränning i industriella processer 9,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan MH2600 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Grundläggande kunskaper om
förbränningskemi,
termodynamik och aerodynamik.
Förbränning av gasformiga, flytande och fasta bränslen.
Ren förbränning för att bevara miljön.
Design av förbränningsprocesser.
Hemuppgifter.
Laborationer

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Utarbeta metodik för att lösa tekniska problem inom förbränningars kemi och termodynamik
 • Analysera och jämföra industriell förbränning och aerodynamik i olika ugnar och processer
 • Utvärdera befintliga ugnar och processer och föreslå och förklara förändringar av dessa för att minska bränsleförbrukning, partikel-, och CO2-utsläpp
 • Utvärdera och motivera för bästa tillgängliga förbränningsteknologi (BAT) för industriella processer
 • Förklara och analysera processen för rökgasmätning vid förbränning

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Goda kunskaper inom termodynamik och transportfenomen motsvarande kurserna MH1027 Materials termodynamik och MH1018 Transportfenomen.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • LAB1 - Laboration, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projektuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Skriftlig tentamen, 2,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Studenter som inte har godkänd inlämningsuppgift (ÖVN1) med tidigare kursplan och uppsättning av examinerande moment examineras på INL1 i gällande kursplan.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MH2600

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Associate Professor Yang Weihong, weihong@kth.se

Övrig information

Kursen samläses med kursen MH2601 Förbränning i industriella processer 6,0 hp