Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

MH2601 Förbränning i industriella processer 6,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-03-17 programstuderande

Anmälningskod

60269

Rubriker med innehåll från kursplan MH2601 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Grundläggande kunskaper om förbränningskemi, termodynamik och aerodynamik. Förbränning av gasformiga, flytande och fasta bränslen. Ren förbränning för att bevara miljön. Design av förbränningsprocesser.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

·         Lösa problem inom förbränningars termodynamik

·         Värdera förbränning och aerodynamik i industriella ugnar

·         Designa om befintliga ugnar för att minska bränsleförbrukning, partikel-, och CO2-utsläpp

·         Föreslå bästa tillgängliga förbränningsteknologi (BAT) för industriella processer

·         Beskriva proceduren för rökgasmätning vid förbränning

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande kunskaper inom termodynamik och transportfenomen motsvarande kurserna MH1027 Materials termodynamik och MH1018 Transportfenomen.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Anges i kurs-PM vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 2,0 hp, betygsskala: P, F
  • LAB1 - Laboration, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Skriftlig tentamen, 2,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Studenter som inte har godkänd projektuppgift (PRO1) med tidigare uppsättning av examinerande moment examineras på INL1.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Materialteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Associate Professor Yang Weihong, weihong@kth.se

Övrig information

Samläses med kursen MH2600 Förbränning i industriella processer 9,0 hp