Hoppa till huvudinnehållet

MJ111V Cirkulär ekonomi och industriella system 4,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan MJ111V (VT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 1. Principer och strategier för cirkulär ekonomi: utvalda koncept i fokus
 2. Cirkulär ekonomi och cirkularitetsutvärdering: metoder och verktyg
 3. Innovationsledning, drift och supply chain management och värdeskapande i en cirkulär ekonomi
 4. Fall av övergång till en cirkulär ekonomimodell i industriell och offentlig sektor

       - Spår 4.1 Closed-loop illverkning i samband med cirkulär ekonomi

       - Spår 4.2 Resursåtervinning i en cirkulär ekonomi

       - Spår 4.3 Integrering av cirkularitet: policyer och förordningar

Lärandemål

 1. Formulera och kritiskt diskutera principer och strategier för cirkulär ekonomi och konsekvenserna av cirkulära övergångar för hållbar utveckling inom specifika sektorer som t.ex. resursförvaltning, energi och resurskrävande industrier. Formulera och kritiskt diskutera principer och strategier för closed-loop tillverkning , innovationsledning och värdeskapande, och försörjningskedjan förvaltning.
 2. Tillämpa verktyg och metoder som är relevanta för bedömningen av cirkulärprestanda och välj ett lämpligt bedömningsverktyg baserat på en problembeskrivning
 3.  Redogör för och exemplifiera betydelsen av affärsmodellernas innovation för värdeskapande i en cirkulär ekonomi.
 4.  Diskutera och ge kritiska bedömningar som täcker möjligheter och utmaningar för att utnyttja potentialen i affärsmodellernas innovation i samband med övergången till en cirkulär ekonomimodell i de respektive industrier.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Gymnasiekursen Eng B/6 eller motsvarande.

Sökande måste ha en lägsta kandidatexamen i miljövetenskap, ekonomi, management, teknik. 

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • DEL1 - Deltagande, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • DEL2 - Deltagande, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarium, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • ÖVN1 - Övningsuppgift, 1,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

För att kunna examineras ska studenten förbereda och redovisa de obligatoriska uppgifterna i rätt tid, och har deltagit i minst 80 % av de obligatoriska aktiviteterna

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MJ111V

Ges av

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Maryna Henrysson, maryna.henrysson@energy.kth.se

Övriga föreskrifter

Seminarierna ägnas huvudsakligen åt − observationer och analyser − diskussioner kring läst eller observerat material − löpande redovisningar av inlämningsuppgifter − responsarbete i grupp.