Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalMJ1145 Energisystem 7,5 hpAdministrera Om kursen

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan MJ1145 (VT 2020–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen ger:

- Grundläggande systemteori och tillämpningar av detta på modellering och simulering av energisystem i olika skalor och olika tidsupplösning,

- metoder att mäta och beräkna olika energisystems nytta/verkningsgrad samt verktyg för att kunna diskutera kort- och långsiktig hållbarhet i energisystem

- Översiktiliga kunskaper om hur olika komponeter i energisystemet samverkar

ett särskilt fokus på (i) kopplingen vindenergi och intergration i elkraftsystemet, (ii) energisystem i staden (fjärrvärme/fjärrkyla och kraftvärme), (iii) energianvädning i samhället samt (iv) energianvändning för transporter.

- En jämförelse av energisystem i olika läder och ekonomier med avseende på verkningsgrad, teknier, bräsnlen ochmiljöpåverkan.

Lärandemål

Efter kursen skall studenten kunna:

1. Beskriva och analysera miljöeffekter av transporter

2. Beskriva och analysera dynamisk simulering och modellering av en byggnads energianvändning

3.  Beskriva och analysera simulering och modellering av integration av solceller i elnätet samt analys av vad som händer när ett moln drar över området

4.  Beskriva och analysera simulering och modellering av kraftvärme-produktion för en del i en stad samt optimering av produktion av el och värme

5.  Beskriva och analysera energisituationen i ett land

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

MJ1112 "Tillämpad Termodynamik", SK1110 "Elektromagnetism och vågrörelselära", eller motsvarande,
EI1120 "Elkretsanalys för Energi och miljö" eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projekt, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • PRO2 - Projekt, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • PRO3 - Projekt, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • PRO4 - Projekt, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • PRO5 - Projekt, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Kursen är indelad i fem moment PRO 1-5. Det krävs godkänd på alla kursmoment (1-5) för att bli godkänd på kursen. Samtliga moment är värda 1,5 hp och betygsätts. Slutbetyg beräknas som ett medelvärde med avrundning uppåt.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Rahmatollah Khodabandeh

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MJ1145

Ges av

ITM/Energiteknik - Gru

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Rahmatollah Khodabandeh (rahmatollah.khodabandeh@energy.kth.se)