Hoppa till huvudinnehållet

MJ1146 Energisystemteknik 7,5 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan MJ1146 (VT 2014–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

1) Systemverktyg för energisystem (grunderna för ett systemmässigt synsätt)

2) Ekonomiska verktyg för energisystem

3) Klimatförändringar och klimatmodellering

4) Tillgångar av fossilt bränsle

5) Stationära förbränningssystem

6)    Kolinlagring

7)                   Kärnenergisystem

8)                   Solen som energiresurs

9)                   Solcellteknik

10)                 Soltermiska tillämpningar

11)                 Vindenergisystem

12)                 Energiteknik för transporter

13)                 Systemperspektiv på transportenergi

Kursen ges i självstudieform med 8 seminarier. Studenterna redovisar innehållet av två kurslitteraturböcker i olika seminarier.

Lärandemål

Kursen behandlar energiteknik ur ett systemperspektiv och fokuserar på hur frågor om framtidens energibehov kan lösas. Hur fungerar Sveriges energisystem? Vilka är de viktiga energibärarna? El, fjärrvärme och kyla? Vilka delar ingår i ett energisystem? Vad kan förändras i framtiden? Globala perspektiv och internationella jämförelse i olika energisystem diskuteras under kursens gång. Olika tekniska system, deras för och nackdelar och användning för att utnyttja tillgängliga resurser på kort och lång sikt kommer att diskuteras.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggand kunskaper inom fysik och matematik

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

1) Energisystemteknik, utvärdering och genomförande, av Francis Vanek och Louis Albright och Liber AB (översättning av Björn Olofsson, ISBN 978-91-47-10004-0

2) Energi, Möjligheter och Dilemman, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin; ISBN: 978-91-7082-840-9

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

  Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

  Övriga krav för slutbetyg

  Aktivt deltagande och presentation av kurslitteraturen på 8 seminrier,  samt tio sidor reflektion om Kursen.  

  Möjlighet till komplettering

  Ingen information tillagd

  Möjlighet till plussning

  Ingen information tillagd

  Examinator

  Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

  Ytterligare information

  Kurswebb

  Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

  Kurswebb MJ1146

  Ges av

  Huvudområde

  Teknik

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Påbyggnad

  Ingen information tillagd