Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalMJ1402 Energiteknik, introduktionskurs 3,0 hpAdministrera Om kursen

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan MJ1402 (HT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Målet med kursen är att ge studenter grundläggande kunskaper om centrala energitekniker. Här ingår hur systemen fungerar, hur de kan utvärderas kvantitativt, vad de kostar och vad som är deras nytta eller inverkan på naturmiljön. Ett sekundärt mål är att ge studenterna en överblick över i vilka sammanhang dessa system används och utvecklas i dag och i framtiden.

Kursens fokus ligger på presentation av kurslitteratur under seminarier och det inkluderar verktyg för att förstå energisystem, inklusiv en diskussion om hållbar utveckling, klimatförändringar och tillgänglighet för fossila bränslen samt en rad tekniker för att generera energi inom stationära tillämpningar, inklusive förbränning av fossila bänslen, koldioxidlagring, kärnkraft, solenergi, vindkraft och energiomvandling för användning i transportsystem.

Lärandemål

Efter kursen ska studenten kunna:

  • beskriva och analysera relationen mellan energianvändning, bruttonationalprodukten, BNP och ”Human Development Index”, HDI-värden
  • beskriva och analysera förekomsten av multipla mål, multipla intressenter och en uppsjö av tekniska lösningar angående energisystem
  • beskriva och analysera olika verktyg av energisystem, inklusive begreppet hållbar utveckling, ett systemsynsätt på energi och ekonomiska verktyg för utvärdering av energisystem
  • beskriva och analysera klimatförändringar och tillgänglighet för fossila bränslen
  • beskriva och analysera olika tekniker för att generera energi inom stationära tillämpningar, inklusive förbränning av fossila bränslen, koldioxidinlagring, kärnkraft, solenergi, bioenergi och vindkraft
  • beskriva och analysera energiomvandling för användning i transportsystem

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande kunskaper inom matematik, termodynamik, strömningslära och värmeöverföring

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

 Energy Systems Engineering: Evaluation and Implementation by Francis Vanek, Louis Albright, and Lars Angenent (Publisher: McGraw-Hill, New York).

Föreläsningar i Termodynamik, strömningslära är baserade på “Fundamentals of Thermal-Fluid Sciences, 4/e, Yunus A. Çengel, University of Nevada – Reno, John M. Cimbala, The Pennsylvania State University, Robert H. Turner, University of Nevada – Reno. Föreläsningar i värmeöverföring är baserade på “Short notes on Heat Transfer, by Björn Palm”.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • PRO1 - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Krav för slutbetyg

Godkänd
1) Presentation av ett ämne under seminarier
2) Ämnesrapport
3) Närvaro vid seminarier
4) Granskning av en annan rapport

Målbaserad betygsättning
För att bli godkänd på kursen ska studenten kunna beskriva och analysera ett kursmål av 6 och ha kunskaper om de återstående kursmålen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Björn Palm

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MJ1402

Ges av

ITM/Energiteknik

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Ersätter 4A1602