MJ1404 Fördjupningsarbete i uthålliga energisystem 15,0 hp

Project Course in Sustainable Energy Systems

Syftet med fördjupningsarbetet är att teknologen skall träna ett ingenjörsmässigt angreppssätt genom att urskilja, formulera och lösa tekniska problem. I fördjupningsarbetet tränas teknologens förmåga att utföra självständigt arbete i projektform och presentera detta muntligt och skriftligt. Teknologen tränas också i att bedöma och kritiskt granska eget och andras arbete.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen genomförs i projektform, antingen individuellt eller i grupper om två teknologer. Projekten behandlar energitekniska problem som är vanligt förekommande i samhället. Syftet med projektet är att integrera tekniska aspekter med de krav som ställs från samhället genom lagar, förordningar, etik, ekonomi och miljö.

Examinatorn tillhandahåller lämpliga projekt. Projektförslagen tas fram i samarbete med teknologerna under höstterminen i åk 3. Projekten kan ha industrianknytning men genomförandet sker i huvudsak vid KTH. Varje projekt tilldelas en särskild handledare från institutionen.

Arbetet skall dokumenteras i form av en skriftlig rapport. Normalt skrivs den på svenska med ett abstract på engelska. Det är tillåtet att skriva rapporten på engelska.

Problemformulerings-, mellan- och slutseminarier ingår som obligatoriska moment. Vid slutseminariet skall teknologen, förutom att själv redovisa muntligt, även opponera på ett annat projektarbete.

I kursen ingår också informationssökning med obligatoriska schemalagda moment, föreläsningar och sökuppgifter.

Lärandemål *

Efter fördjupningsarbetet skall teknologen kunna

 • formulera problem och tillämpa metodik inom ämnesområdet Energiteknik för att söka och värdera lösningar.
 • tillämpa kunskap och färdigheter som inhämtats under studietiden, på problem inom Energitekniken.
 • planera sitt eget arbete så att givna delmål nås.
 • analysera behovet av vetenskaplig information, utföra informationssökning samt värdera den erhållna informationen.
 • presentera arbete i en skriftlig teknisk rapport med krav på innehåll, struktur och språk (motsvarande TNC:s normer).
 • referera till källor, figurer, tabeller och formler på ett vedertaget sätt i en rapport.
 • skriva en rapportsammanfattning på engelska med korrekt användning av ämnets terminologi.
 • utföra muntliga presentationer med krav på tidhållning och tydlighet i språk, framförande och illustrationer.
 • granska och ge synpunkter på ett tekniskt arbete samt kunna bemöta motsvarande synpunkter på eget arbete.

Härutöver skall teknologen kunna

 • göra antaganden samt värdera dessas giltighet genom känslighetsanalys.
 • genomföra överslagsberäkningar för att kunna validera sina modeller och bedöma deras rimlighet.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

MJ1112/4A1112 Tillämpad termodynamik eller motsvarande
MJ1401/4A1601 Värmetransporter eller motsvarande
SG1220/5C1220 Teknisk strömningsmekanik eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • PRO1 - Projekt, 15,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Projekt (PRO1; 15hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Catharina Erlich

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

ITM/Energiteknik

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Fördjupningsprogrammet Uthålliga energisystem

Kontaktperson

Catharina Erlich; erlich@energy.kth.se

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Ersätter 4A1604

OBS! KURSEN GES ÄVEN PÅ DISTANS FÖR TEKNOLOGER SOM ÅKER UTOMLANDS