MJ140X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 hp

Degree Project in Mechanical Engineering, First Cycle

Syftet med kandidatexamnesarbetet är att teknologen skall träna ett ingenjörsmässigt angreppssätt genom att urskilja, formulera och lösa tekniska problem. I fördjupningsarbetet tränas teknologens förmåga att utföra självständigt arbete i projektform och presentera detta muntligt och skriftligt. Teknologen tränas också i att bedöma och kritiskt granska eget och andras arbete.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen genomförs i projektform, antingen individuellt eller i grupper om två teknologer. Projekten behandlar energitekniska problem som är vanligt förekommande i samhället. Syftet med projektet är att integrera tekniska aspekter med de krav som ställs från samhället genom lagar, förordningar, etik, ekonomi och miljö.

Examinatorn tillhandahåller lämpliga projekt vid kursstart. Projekten kan ha näringslivsanknytning men genomförandet sker i huvudsak vid KTH. Varje projekt tilldelas en särskild handledare från institutionen.

Arbetet skall dokumenteras i form av en skriftlig rapport. Normalt skrivs den på svenska med ett abstract på engelska. Det är tillåtet att skriva rapporten på engelska.

Problemformulerings-, mellan- och slutseminarier ingår som obligatoriska moment. Vid slutseminariet skall teknologen, förutom att själv redovisa muntligt, även opponera på ett annat projektarbete.

Lärandemål *

Efter avslutat examensarbete skall teknologen kunna

 • formulera problem och tillämpa metodik inom ämnesområdet Energiteknik för att söka och värdera lösningar.
 • tillämpa kunskap och färdigheter som inhämtats under studietiden, på problem inom Energitekniken.
 • planera sitt eget arbete så att givna delmål nås.
 • analysera behovet av vetenskaplig information, utföra informationssökning samt värdera den erhållna informationen.
 • presentera arbete i en skriftlig teknisk rapport med krav på innehåll, struktur och språk (motsvarande TNC:s normer).
 • referera till källor, figurer, tabeller och formler på ett vedertaget sätt i en rapport.
 • skriva en rapportsammanfattning på engelska med korrekt användning av ämnets terminologi.
 • utföra muntliga presentationer med krav på tidhållning och tydlighet i språk, framförande och illustrationer.
 • granska och ge synpunkter på ett tekniskt arbete samt kunna bemöta motsvarande synpunkter på eget arbete.

Härutöver skall teknologen kunna

 • göra antaganden samt värdera dessas giltighet genom känslighetsanalys.
 • genomföra överslagsberäkningar för att kunna validera sina modeller och bedöma deras rimlighet.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

MJ1112/4A1112 Tillämpad termodynamik eller motsvarande
MJ1401/4A1601 Värmetransporter eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • XUPP - Examensuppgift, 15,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Projekt (PRO1; 15 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Catharina Erlich

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MJ140X

Ges av

ITM/Energiteknik

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Fördjupningsprogrammet Uthålliga energisystem

Kontaktperson

Catharina Erlich, erlich@energy.kth.se

Övrig information

OBS! KURSEN GES ÄVEN PÅ DISTANS FÖR TEKNOLOGER SOM ÅKER UTOMLANDS