Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan MJ190V (VT 2009–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen består av en seminarieserie där föreläsare från universitet, politik, företag, media och NGOs delar med sig av sina erfarenheter och perspektiv inom respektive områden. Varje föreläsning innehåller också tid för frågor och diskussion.

Exempel på teman som kursen kommer att behandla är:

 • Har klimatet förändrats? Hur påverkas Sverige?
 • USA, Kina och Indien – Klimatfrågans centrala aktörer?
 • Klimatpåverkan och ekosystem.
 • Sveriges klimatstrategi och handeln med utsläppsrätter.
 • Klimatfrågans roll i ett EU-perspektiv: konkreta insatser, mål och framtida möjligheter.
 • Energiförsörjning under klimatrestriktioner - vad måste åstadkommas och hur löser man det?
 • Framtidens bränslen
 • Klimathot och strategier i utvecklingsländerna
 • Konsekvenser för Stockholmsregionen och andra sårbara delar av Sverige vid ett förändrat klimat
 • Stockholms stads arbete med klimatfrågan och framtida strategier.

Lärandemål

Kursens mål är att behandla kunskapsläget vad gäller klimathot och dess effekter, samt belysa dagens och morgondagens klimat och energistrategier på såväl samhälls- som individnivå.

Efter fullgjordkurs ska studenten kunna:

- Beskriva, diskutera och kommentera de bakomliggande mekanismerna om hur klimatsystemet fungerar samt den påverkan som människan genom utsläpp av växthusgaser har och vad detta kan innebära i en nära framtid samt på längre sikt lokalt, nationellt och globalt.

- Beskriva, diskutera och kommentera lokala, nationella och internationella klimat – och energistrategier samt vilka fördelar och nackdelar de har sett ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.

- I en skriven rapport diskutera och analysera klimathot och strategier och muntligt presentera rapporten .

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Utöver grundläggande högskolebehörighet (avslutad gymnasieutbildning el motsv inkl svenska och engelska) krävs minst 30 hp (20p) inom teknik, naturvetenskap eller samhällsvetenskap.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Tidskriftsartiklar och rapporter som varje föreläsare föreslår.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • NÄR1 - Närvaro, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 4,5 hp, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarium, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Deltagande vid minst 75% av föreläsningarna (När1, 1p), genomförande av ett projektarbete (Proj1, 3p) samt aktivt deltagande vid seminarium (Sem1, 1p).

Betyg: Endast godkänd eller icke godkänd.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Monika Olsson

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MJ190V

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljöteknik

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Äldre studenter med ej avslutat examen kontakta studierektor på SEED