Hoppa till huvudinnehållet

MJ2383 Energisystemekonomi, modellering och indikatorer för hållbar energiutveckling 6,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan MJ2383 (HT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursens övergripande mål är att utforska grundläggande energisystemekonomiska koncept relaterade till investeringar i energiinfrastruktur, energi-miljöekonomi och indikatorers roll för hållbar utveckling.

Deltagarna får praktisk erfarenhet av att använda en rad ekonomiska verktyg och modeller. Dessa inkluderar grundläggande linjära programmeringstekniker, ekonomisk tolkning av energimodeller och ekonomiska indikatorer relaterade till politik- och teknikscenarier.

I ett grupprojekt kommer studenterna att använda en energisystemmodell för att kartlägga viktiga ekonomiska indikatorer för de globala målen och vidareutveckla sina kritiska färdigheter i att tolka modeller och resultat.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 1. Förklara viktiga begrepp inom energiekonom
 2. Utvärdera ekonomiska verktyg och tillämpa dem för att undersöka energiinvesteringar och drift.  
 3. Beskriva de långsiktiga ekonomiska drivkrafterna kring omställningen av energisystem och kritiskt granska hur dessa modelleras.
 4. Utveckla och tillämpa en tekno-ekonomisk modell på policyer, teknologier och andra interventioner med hjälp av scenarioanalys.
 5. Analysera resultatet från tekno-ekonomiska modeller, inklusive systemkostnader och skuggpriser, i kombination med annan data och tolka i termer av deras sociala, ekonomiska och miljömässiga dimensioner och hållbar utveckling.
 6. Kommunicera begrepp inom energiekonomi med hjälp av skriftliga, muntliga och visuella medier.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • KONA - Kontrollskrivning, 1,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • KONB - Kontrollskrivning, 1,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • LABA - Labb, 0,5 hp, betygsskala: P, F
 • PROA - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • SEMA - Seminarium, 0,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MJ2383

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

William Usher (wusher@kth.se)