MJ2405 Uthållig kraftproduktion 9,0 hp

Sustainable Power Generation

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter kursen ska studenten kunna

 • Förklara principerna för olika kraftproduktions- metoder, både de konventionella och de förnybara
 • Analysera de konventionella kraftgenererings-metoderna termodynamiskt
 • Göra en enkel ekonomisk bedömning av ett kraftverk
 • Utföra en miljömässig bedömning och föreslå åtgärder mot föroreningsutsläpp från ett kraftverk
 • Jämföra olika kraftgenereringsalternativ och välja den mest lämpliga för givna förhållanden
 • Förstå och förklara fysiken för kärnkraft och hur ett sådant system kan vara uppbyggt
 • Beskriva komponenterna i ett kraftverk

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursdelen om kraft- och värmeteknologi behandlar teknik för stor- och småskalig el- och värmeproduktion i biobränsle-, olje-, naturgas- och koleldade kraftvärmeverk. Termodynamiska kraftcykler och analys av dessa, förbränning, pannor, utsläpp, livscykelkostnad och tillförlitlighet ingår i denna del. Kursens andra del handlar om reaktorteknologi och kärnkraftssäkerhet, och fokuserar på kokar- och tryckvattenreaktorer. Där behandlas bland annat materialval, bränslecykler och reglerteknik. Miljö- och säkerhetsfrågor tas upp.

Behörighet

Civilingenjör/ingenjör med kandidatexamen/3-årig ingenjörsexamen eller motsvarande utbildningsnivå samt förkunskaper motsvarande MJ1112 Termodynamik 9hp, MJ1401 Värmeöverföring 6hp och SG1220 Teknisk Strömningsmekanik 6hp eller en kombination av dessa kurser om minst 15 hp.

Dokumenterade kunskaper i engelska B eller motsvarande.

Litteratur

CompeduHPT; www.compedu.net

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningsuppgift, 1,5, betygsskala: P, F
 • ÖVN2 - Övningsuppgift, 1,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

En tentamen (TEN1; 6 hp)
övningar (ÖVN1; 1,5 hp), (ÖVN2; 1,5 hp).

Ges av

ITM/Energiteknik

Kontaktperson

Miroslav Petrov, miroslav.petrov@energy.kth.se

Examinator

Miroslav Petrov <miroslav.petrov@energy.kth.se>

Övrig information

Ersätter 4A1605

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2010.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.