Hoppa till huvudinnehållet

MJ2406 Termiska kraftsystem 6,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan MJ2406 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen behandlar kraft- och värmesystem och redovisar olika tekniker och metoder för alstring av värme och elkraft i mindre eller större skala, med både konventionella eller förnyelsebara bränslen - kol, olja, naturgas, biobränsle, termiska solsystem, mfl. Kursen fokuserar på teknisk och ekonomisk analys och värmebalans av termodynamiska kraftcykler, ångpannor, ång- och gasturbiner, förbränningssystem, minskning och behandling av utsläpp, tillgänglighet, mm.  

Lärandemål

Efter avslutad kurs studenten ska kunna:

  • Beskriva de grundläggande termodynamiska begreppen för termiska energiomvandlingsprocesser tillsammans med deras miljöavtryck inom både konventionella samt förnyelsebara kraftproduktionssystem.
  • Utvärdera principer för hållbar användning av kolvätebränslen i förbränningsprocesser och ångpannor.
  • Karakterisera parametrar och designmetodik, skissa konstruktioner, beräkna prestandan samt bedöma hållbarhetsfaktorer för ångprocesser, gasprocesser och kombicykler i kraftvärmetillämpningar, både vad gäller konventionell samt förnyelsebar energiperspektiv.  

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Matematik på ingenjörsnivå, grundläggande termodynamik, värmeöverföring och mekanik

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Föreläsningsanteckningar, CompEdu

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TEN1 - Skriftlig tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Hemuppgifter, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Miroslav Petrov

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MJ2406

Ges av

ITM/Energiteknik

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd