MJ2409 Tillämpad energiteknik, projektkurs 9,0 hp

Applied Energy Technology, Project Course

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • Identifiera nyckelfaktorerna i ett projektteam på så sätt att hon/han bidra till att organisera en ny grupp
 • Känna till de olika faserna av ett projekts livscykel
 • Verka i en projektgrupp på varierande position (t.ex. delprojektledare) och initiera administrativa aktiviteter såsom att hålla möten, skriva protokoll, ställa upp handlingspunkter etc.
 • ­Samla in, sortera och välja ut bakgrundsinformation via databaser, korresponedens med företag etc;
 • ­Strukturera ett logiskt angreppssätt, bryta ned ett verkligt ingenjörsprojekt i hanterbara delar och införliva resultaten i en sammanhängande och följdriktig form.
 • ­Kommunicera projektframstegen till studentgruppen, handledare och klient/uppdragsgivare både skriftligen och muntligen;
 • Tillämpa kunskaper som inhämtas från de energirelaterade avancerade kurserna * för att kunna hantera ett komplext ingenjörsarbete.

* Kurserna "MJ2423 Tillämpad Kyl och Värmepumpsteknik" , "MJ2422 Termisk komfort och inomhusklimat",  "MJ2426 Tillämpad Kraft och Värmeteknologi" eller "MJ2412 Förnybar Energi, avancerad kurs" beroende på vilket projektinriktning som väljs

Kursens huvudsakliga innehåll

Block 1: Introduktion och gemensamma föreläsningar: Kursintroduktion, val av projektämne, bakgrundsinformation om gruppdynamik, projekthantering/ledning samt teknisk kommunikation  Block 2: Projektaktiviteter: Organsiera och definiera projekt, identifiera deluppgifter, samla information, välja metod, lämna in statusrapporter regelbundet, muntliga presentationer både för kursmedlemmar och för klient/uppdragsgivare och slutligen skriva slutrapport och ha muntlig slutredovisning.

Behörighet

MJ2405 Uthållig Kraftproduktion, 9 hp, eller motsvarande  

MJ2407 Uthållig Energianvändning, 9 hp eller motsvarande 

MJ2411 Förnybar Energi, 6 hp, eller motsvarande

Litteratur

Utdelat material + studenternas egna litteraturstudie

Examination

 • PROA - Projekt, 8,0, betygsskala: P, F
 • SEMA - Presentation, 1,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Närvaro vid seminarier och projektmöten, deltagande i skriftlig rapport och muntlig presentation. Varje student får reflektera på gruppdynamik och projektarbete samt redogöra för sitt bidrag i projektet. Godkänt/Underkänt ges i betyg.

Ges av

ITM/Energiteknik

Kontaktperson

Björn E Palm (bjorn.palm@energy.kth.se)

Examinator

Björn Palm <bjorn.palm@energy.kth.se>

Övrig information

Ersätter 4A1609

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med HT2019.