MJ2410 Energy Management 6,0 hp

Energy Management

Kursen och kursinformationen ges på engelska.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Genom ett integrerat program av föreläsningar, egen inläsning, workshops, seminarier och lärarkonsultationer innefattar kursinnehållet:

 • Systemtänkande och systemanalys
 • Energiekonomi (Energy Economics)
 • Osäkerhets- och scenarieanalys
 • Energi-utmaningar för framtidens städer och distrikt involverande många intressenter och många optimeringskriterier.Modellering och simulering av energisystem på distrikts- och stadsnivå
 • Innovativa affärsmodeller för energisystem
 • Miljö- och ekologi-ekonomi

Lärandemål *

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

ILO 1: Analysera och modellera stora och komplexa energisystem på distrikts/stads-nivå på ett metodiskt sätt.

ILO 2: Undersöka osäkerheter kopplade till framtida städer och distrikt genom scenarie- och känslighetsanalys.

ILO 3: Utvärdera kostnadseffektiviteten för uthålliga energisystem genom att tillämpa lämpliga ekonomiska metoder.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Kandidatexamen. Helst kunskaper i Tillämpad termodynamik (t.ex. MJ1112, 9 ECTS) eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • PROA - Projekt, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • SEM1 - Seminars, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

 • PRO1- Projekt 4,5hp Betyg A-F
 • SEM1 - Seminar 1,5hp Betyg A-F

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Per Lundqvist

Hatef Madani Larijani

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MJ2410

Ges av

ITM/Energiteknik

Huvudområde *

Maskinteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Per Lundqvist, perlundq@energy.kth.se; Hatef Madani Larijani, hatef.madani@energy.kth.se

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Ersätter 4A1610