Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

MJ2410 Energy Management 6,0 hp

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan MJ2410 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Genom ett integrerat program av föreläsningar, egen inläsning, workshops, seminarier och lärarkonsultationer innefattar kursinnehållet:

 • Systemtänkande och systemanalys
 • Energiekonomi (Energy Economics)
 • Osäkerhets- och scenarieanalys
 • Energi-utmaningar för framtidens städer och distrikt involverande många intressenter och många optimeringskriterier.Modellering och simulering av energisystem på distrikts- och stadsnivå
 • Innovativa affärsmodeller för energisystem
 • Miljö- och ekologi-ekonomi

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

 1. Analysera och modellera stora och komplexa energisystem på distrikts/stads-nivå på ett metodiskt sätt.
 2. Undersöka osäkerheter kopplade till framtida städer och distrikt genom scenarie- och känslighetsanalys.
 3. Utvärdera kostnadseffektiviteten för uthålliga energisystem genom att tillämpa lämpliga ekonomiska metoder.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kandidatexamen. Helst kunskaper i Tillämpad termodynamik (t.ex. MJ1112, 9 ECTS) eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PROA - Projekt, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • SEM1 - Seminars, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

 • PRO1- Projekt 4,5hp Betyg A-F
 • SEM1 - Seminar 1,5hp Betyg A-F

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Hatef Madani Larijani, hatef.madani@energy.kth.se