MJ2421 Modellering av termodynamiska system 6,0 hp

Modelling of Thermodynamic Systems

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Målsättningen med kursen är att ge fördjupad övning i modellering och simulering av energitekniska system

Kursens huvudsakliga innehåll

De behandlade problemen anpassas efter studenternas önskemål. Områden kan vara termodynamiska cykler, värmeöverföringsproblem, energisystem, energiekonomiska frågor etc. Stor vikt kommer att läggas på modellering, där problemformulering och metodval blir centrala frågor. Kommersiella programvaror som t.ex. Stella, Matlab samt EES kommer finnas tillgängliga i kursen. Kursen genomförs i seminarieform och anpassas till antalet studenter. Arbetet sker i par där varje student väljer ett (eget) system som modelleras under kursens gång i samarbete med en kamrat. Obligatoriska kursmoment: (1) Problemformulering, (2) litteraturstudie, (3) modellbygge samt (4) validering. Samtliga kursavsnitt rapporteras skriftligen och presenteras i dialog eller seminarieform. Grundtanken är att kursen skall löpa kontinuerligt under hela läsåret. Nya elever kan på detta sätt lära sig av de som är i slutfasen av sitt arbete.

Behörighet

MJ1112 Tillämpad termodynamik och MJ1401 Värmeöverföring eller motsvarande kunskaper.

Litteratur

Meddelas vid kursstart.

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 1,5, betygsskala: P, F
 • LIT1 - Litteraturstudier, 1,5, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projektuppgift, 3,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Projekt (PRO1; 3 hp), litteraturstudie (LIT1; 1,5 hp), laboration (LAB1; 1,5 hp).

Ges av

ITM/Energiteknik

Kontaktperson

Jaime Arias, jaime@energy.kth.se

Examinator

Jaime Arias Hurtado <jaime.arias@energy.kth.se>

Övrig information

Ersätter 4A1621

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.