Hoppa till huvudinnehållet

MJ2423 Tillämpad kyl- och värmepumpteknik 6,0 hp

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan MJ2423 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen syftar till att ge avancerad kunskap i att hantera olika uppgifter inom kyl- och värmepumpstekniken.
Ett brett sortiment av system för värmepumpnings- och kylanvändningar kommer att behandlas i föreläsningar, studiebesök, gästföreläsare, problemlösningssessioner, laboratorier och uppdrag
Några av de viktigaste tillämpningsområdena som ingår i kursen är:

 • Huvudtyper värmepumpar för rumsuppvärmning och varmt vatten
 • Kylapplikation, kommersiell och hushåll
 • Geotermiska system
 • Värmepumpar i fjärrvärme- och fjärrkylanät

De viktigaste systemkomponenterna och riktlinjerna för effektiv systemdesign omfattas också av kursen. Dessutom kommer kursen att diskutera hållbarhetsaspekterna i värmepumpar och introducera de framväxande miljövänliga kylmedlen.

Lärandemål

För att bli godkänd på kursen ska studenten kunna: 

1. Förklara principerna för ångkompressionssystem för uppvärmning och kylning, så kallad värmepumpteknik.
2. Identifiera och diskutera de viktigaste skillnaderna mellan olika värmepumpslösningar i värme- och kylapplikationer.
3. Beskriva funktionerna hos huvudkomponenterna i värmepumpsystemen.
4. Lösa problem inom områdena värme och kylning med hjälp av den angivna principen och verktygen.

För att erhålla högre betyg ska studenten även kunna:
5. Lösa avancerade problem inom områdena värme och kylning.
6. Analysera värmepumpsystemets prestanda och jämföra prestanda för olika systemlösningar.
7. Välja och designa lämplig systemlösning för vissa kyl- och värmeapplikationer.
8. Lösa mer avancerade problem inom områdena värme och kylning.
9. Utvärdera och föreslå förbättringar av befintliga systemlösningar i relevanta tillämpningar.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

MJ2407 "Uthållig energianvändning" 9hp. eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

 •  Refrigerating Engineering (Parts I and II) by Granryd, E., et al
 •  Utdelat material från gästföreläsare
 •  Utdelat material från läraren

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MJ2423

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Samer Sawalha, samer@kth.se, 08 790 78 89

Övrig information

Ersätter 4A1623 Kursen är obligatorisk för inriktningen Energianvändning