MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energitekniken 6,0 hp

Computational Methods in Energy Technology

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

Lärandemål

Kursens mål är dels att ge grundläggande förståelse för numeriska beräkningsmetoder för värmetransport, strömningsförlopp samt optimeringsmetodologier för energitekniska system, dels att ge viss vana att utnyttja kommersiell programvara för numerisk beräkning av sådana förlopp.

Kursens huvudsakliga innehåll

Genomgång av grundläggande samband för värmeledning och strömning. Formulering av samband med hjälp av olika fundamentala numeriska beräkningsmetoder (finita volymer/element/differenser) och jämförelse mellan dessa. Diskussion av fördelar och nackdelar med diverse moderna numeriska lösningsschemata (tidssteging, rymdstegning, centrala differenser, upwinding, m. fl.) för olika typer av energirelaterade strömnings/värmeproblem. Diskussion av numeriska modeller för optimering av system och simulering av inviskös/viskös strömning. Övningar med kommersiella FEM och CFD-program.

Behörighet

Kandidat eller motsvarande + Värmeöverföring, 4A1601/MJ1401 eller motsvarande + Strömningsmekanik, 6hp, eller motsvarande

Litteratur

Prel. Patankar: Numerical heat transfer and fluid flow.

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Tentamen (TEN 1, 3 hp)
datorlaborationer (LAB1, 3 hp)

Ges av

ITM/Energiteknik

Kontaktperson

Paul Petrie-Repar (paul.petrie-repar@energy.kth.se)

Examinator

Paul Petrie-Repar <paul.petrie-repar@energy.kth.se>

Övrig information

Vid lågt antal anmälda till kursen kan denna ges i modifierad form, d v s huvudsakligen i självstudieform med erforderlig vägledning.

Ersätter 4A1624

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.