Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalMJ2473 Energipolitik 6,0 hpAdministrera Om kursen
Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan MJ2473 (HT 2010–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Energipolitik analyseras i perspektiv och i relation till förändringar i andra agendor t.ex. tillväxt, miljö och utveckling. Hur definieras och utformas energipolitik globalt och nationellt? Vilka konsekvenser har energipolitik för miljö och samhälle? Hur kan energipolitik användas för att  främja tillväxt eller bekämpa fattigdom?

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

- Ha insikt om hur energipolitik utformas och vad den vill uppnå

- Utvärdera hur en viss politik påverkar miljö och samhälle

- Definiera globala och nationella energipolitiska faktorer som främjar uthålliga energisystem

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Förkunskapskrav: 195 hp på civilingenjörsprogram varav 45 hp med inriktning mot energi, miljö eller motsvarande, alternativt 45 hp från Masterprogram med inriktning mot energi, miljö eller motsvarande

samt kursen

Energy och Miljö, MJ2413 eller motsvarande och dokumenterade kunskaper i engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kursen kommer att baseras på 1) Artiklar från böcker och vetenskapliga tidskrifter, 2) Material utdelat i samband med gästföreläsningar, 3) Fallstudier i form av material sammanställt av läraren

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 1,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • PRO1 - Examensuppgift, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • SEM1 - Seminarium, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Övningsuppgift, 1,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Seminarier 1 hp

Två inlämningsuppgifter om vardera 1 hp

Tentamen 3 hp

Övriga krav för slutbetyg

Deltagande i seminarier, en övningsuppgift, och en inlämningsuppgift (dessa med betyg G/U).

Tentamen med betyg A-F

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Semida Silveira

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MJ2473

Ges av

ITM/Energiteknik

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Brijesh Mainali, brijesh.mainali@kth.se;