Hoppa till huvudinnehållet

MJ2477 Energipolitik och planering 6,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan MJ2477 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen ger förståelse för energipolitik och planeringsprocesser och analysberedskap för övervakning och bedömning av energipolitiska effekter. Eleverna kommer att lära sig om den strategiska roll som politik spelar för bildandet av energisystem. De kommer också att undersöka energipolitiken inom ramen för andra sektorer, dvs transport, byggd miljö. Kursen ger en bra grund för unga ingenjörer att förstå energipolitiken och planering för att kunna agera antingen som planerare eller som implementatörer av energipolitik och projekt.

Kursen är utformad för ingenjörer och masterstudenter under det sista året av sin utbildning. Energiföretag och marknader påverkas starkt av politiken, vilket motiverar kursens relevans för studenter som syftar till ledande jobb inom industrin och konsultbolagen. Kursen är av särskilt intresse för studenter som syftar till att arbeta med offentliga organisationer, kommuner, myndigheter och multilaterala organisationer. Kursen är mycket relevant för studenter som syftar till forskning inom socio-tekniska frågor.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 1. Analysera och jämföra energisystem och politiska profiler på landsnivå
 2. Utvärdera synergier mellan energi och andra sektorer och rollen som sektorpolitik för att ta itu med energianvändning och utsläpp i olika sektorer
 3. Bedöma politik, deras genomförande och resultat med hjälp av indikatorer
 4. Föreslå policy och åtgärder för systemomvandling och kritiskt utvärdera sätt att genomföra dem för att främja en hållbar utveckling
 5. Förklara perspektiv och roller hos olika intressenter i formuleringen och genomförandet av energipolitiken

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Förkunskapskrav: 195 hp på civilingenjörsprogram varav 45 hp med inriktning mot energi, miljö eller motsvarande, alternativt 45 hp från Masterprogram med inriktning mot energi, miljö eller motsvarande,
samt kursen MJ2413 "Energi och miljö", eller motsvarande och dokumenterade kunskaper i Engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INLA - Hemuppgift, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • INLB - Hemuppgift, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PROA - Projektuppgift, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • SEMA - Seminarium, 1,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVNA - Övning, 1,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Seminarier och workshops är obligatoriska (INLA, INLB, PROA, SEMA, TENA). I övrigt krävs minst 75% närvaro/ deltagande för godkännande av kursen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MJ2477

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik, Miljöteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Fumi Harahap (harahap@kth.se)

Övergångsbestämmelser

Studenter som inte slutfört kursen med tidigare uppsättning av examinerande moduler kommer antingen att examineras inom ramen för de nya modulerna alternativt erbjudas ersättningsuppgifter under en period om tre år.