Inför kursvalMJ2480 Introduktionskurs strömningsberäkning och matematik 6,0 hpAdministrera Om kursen

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Följande ämne relaterade till beräkningsmetoder för värmeöverföring och strömning behandlas i kursen:

1. Lagring av stora tal i datorer (singel-och dubbel precission)
2. Numerisk lösning till differentialekvationer
3. Felanalys i numeriska metoder (avrundning, trunkering osv.)
4. Huvudekvationer för värmeöverföring i solida material
5. Divergens teorem
6. Ekvationer för kompressibel strömning: bevarande av massan, rörelsemängd och energi
7. Finita differens metoden för 1D och 2D värmeöverföring
8. Eulers lösningsmetod för instationär värmeöverföring
9. Stabilitetsränder för explicit tids-marscherande lösning
10. Högre-order tidstegring (“Predictor-Corrector Scheme” och Runge-Kutta metod)
11. Crank-Nicolsons metod (implicit tids-marscherande )
12. Generering av beräkningsnät
13. Advektionsekvation och “upwind schemes”
14. ”Lax-Wendroff scheme”
15. Introduktion till lösning för friktionsfri strömningsekvation
16. Introduktion till Navier-Stokes ekvationer och turbulens

Lärandemål *

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

1. Redogöra för hur numeriska metoder ska tillämpas i modellering av fysikaliska processer
2. Beskriva numeriska metoder som kan tillämpas i modellering av strömningsmekaniska fenomen
3. Utföra numeriska simuleringar med hjälp av ett komersiellt CFD verktyg och presentera resultat i rapportformat

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

ML1000 "Matematik för ingenjörer" 11hp, eller motsvarande

Endast för TAETM

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • LAB1 - Laboration, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Andrew Martin

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MJ2480

Ges av

ITM/Energiteknik

Huvudområde *

Maskinteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Andrew Martin (andrew.martin@energy.kth.se)