Hoppa till huvudinnehållet

MJ2483 Fortsättningskurs vibrationer 6,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan MJ2483 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Komplexa mekaniska vibrationer studeras huvudsakligen med fokus på analytiska och numeriska metoder för tillämpning inom maskinkonstruktion. Rörelseekvationer härleds under användning av Lagrange-princip. Endimensionella system tillämpas för att studera fria svängningar, påtvingade svängningar, impulssvar och slumpmässig excitation. System med flera frihetsgrader tillämpas för att studera egenvektorer och modalanalys. Finita elementmetoder används för att analysera vibrationsbeteende av mer komplexa modeller med flera frihetsgrader.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

1.  Formulera rörelseekvationen för vibrerande system
2.  Bestämma fysisk respons vid frisvägning och stationär respons
3.  Förklara och tillämpa teorin för viskös-, friktions- och strukturdämpning
4.  Bestämma egenvärden och egenvektorer
5.  Utföra modalanalys för frisvängning och bestämma stationärt respons

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

SF1633 "Differentialekvationer I" 6hp ,eller motsvarande
SG1140  "Mekanik II" 6hp,  eller motsvarande
SD1120 "Ljud och vibrationer" 9hp,  eller motsvarande

Endast för TAETM

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kursens huvudlitteratur

Leonard Meirovitch, 2003 "Fundamentals of Vibration"
samt utdelat föreläsningsmaterial och övningsuppgifter

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TEN1 - Skriftlig tentamen, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TEN2 - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Andrew Martin

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MJ2483

Ges av

ITM/Energiteknik

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

glodic@kth.se