Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan MJ2486 (VT 2014–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

1) Utbildning av studenterna på professionell analysprogramvara med fokus på aeromekanik: alla studenter får tillgång till det kommersiella verktygspaketet ANSYS. Programvaran ställs till förfogande för instalation på studenternas laptops. I första kursfasen ges utbildning map följande:

CFD

- meshing

- simuleringsuppstart stationära beräkningar

- lösning och efter-bearbetning

- simuleringsuppstart instationära beräkningar

- lösning och efter-bearbetning

FEM

- meshing

- modalanalys

- forcerad resonansanalysis

- spänningsanalysis

Utbildningen ges i klassrumsseminarier och genom interaktiva självstudiemoduler. Som testfall används turbinkaskaddata från aeromekansika studier utförda på avdelningen för Kraft och Värmeteknologi (så kallat AETR test data)

2) Seminarier: ett antal gästföreläsare ofrån industrin och andra universitet bjuds in att hålla seminarier om specifiska aspekter inom aeromekanik. Seminarierna består typsikt av 1-2 timmar långa föredrag och en efterföljande öppen diskussion. Seminarierna hålls både på campus och via weblänkar över distans på ett interaktivt sätt. Vid två seminarietillfällen presenterar studenterna sina projektarbeten: a) halvtidsseminarium för uppföljning och b) slutpresentation och diskussion.

3) Sommarpraktik: under sommaren kommer studenterna att göra 8-12 veckor praktik i ett av Master programmets THRUST associerade företag som erbjuder sommarpraktikplatser.

Projektarbetet:

Projektarbetet genomförs på ett aeromekaniskt testfall (stationär aerodynamik, instationär aerodynamik, instationär aerodynamisk dämpning, gerneraliserade krafter)

Project Work:

Påskkurs:

Studenterna deltar under några dagar i en posterpresentation med sitt projektarbete antingen vid ett partneruniversitet eller i samband med en konferens (tex ASME Turbo Expo)

Lärandemål

Kursen syftar till att ge studenterna nödvändig kunskap för att självständigt kunna genomföra state-of-the-art aeromekaniska analyser med hjälp av kommersiell programvara och att samla professionell kunskap genom en sommarprojektkurs

 I detalj skall studenterna efter att ha avslutat kursen kunna

• använda ett state-of-the-art kommersiellt analysverktyg för att genomföra tidsoberoende smat transienta numeriska strömningsberäkningar

• använda ett state-of-the-art kommersiellt analysverktyg för att genomföra numeriska strukturberäkningar

• kunna genomföra parametriska studier för att undersöka specifika aeromekaniska aspekter

• ha tillämpat sina kunskaper som studenten har fått genom THRUST programmet inom ramen för ett avancerat projektarbete

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

MJ2481 Aeromekanisk projektkurs 1, Grundläggande strömningsära, grundläggande hållfastighetslära, grundläggande vibrationslära, grundläggande CFD och FEM, grundläggande strömningsmaskinteknik

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Inspelade föreläsningar och seminarier, föreläsningsanteckningar, inspelade tutorials, kommersiell programvara.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PROJ - Projekt, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • SEM1 - Seminarie, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • SEM2 - Seminarie, - hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Projektarbete, 6 ECTS, betyg A-F

Seminar 1 (Påskkurs), 1.5 ECTS, betyg P/F

Seminar 2 (Sommarpraktik), betyg P/F

Hela kursen 7.5 ECTS, betyg A-F enligt projektarbetsbetyg

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Paul Petrie-Repar

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MJ2486

Ges av

ITM/Energiteknik

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Paul Petrie-Repar (paul.petrie-repar@energy.kth.se)