Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

MJ2517 Värmepumpsteknik 6,0 hp

Kursen syftar till att ge avancerad kompetens i att hantera olika uppgifter inom kyl- och värmepumpsteknik. Kursen kommer också att introducera studenterna till vissa utvalda ämnen på forskningsfronten inom detta område. Ett brett utbud av system för värmepumpning och kyltillämpningar kommer att behandlas i föreläsningar, vid studiebesök, av gästföreläsare och i projekt.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Anmälningskod

50366

Rubriker med innehåll från kursplan MJ2517 (HT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Följande ämnesområden behandlas i kursen:

Utvalda tillämpningar: 

 • Kylning och uppvärmning i livsmedelsbutiker
 • Isbanor och deras energisystem
 • Högtemperaturvärmepumpar

Arbetsmedier

 • Nya syntetiska låg-GWP (Global Warming Potential) köldmedier
 • Propan och ammoniak I små värmepumpar
 • Koldioxid

Praktiska aspekter

 • Styrning av värmepumpsystem
 • Oljehantering
 • Termisk lagring

Alternativa cykler

 • Värmedriven kyla
 • Akustiskt, magnetiskt och andra

Tillämpningar av modelleringsvektyg inom ämnesområdet t ex

 • CoolPack och PackCalc
 • Refprop och Coolprop i Excel
 • IMST-ART

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

För att bli godkänd på kursen ska studenten kunna: 

1.      Diskutera de senaste framstegen inom området kyl- och värmepumpteknik.

2.     Genomföra prestandaberäkningar för värme- och kylsystem med de senaste modelleringsvektyg inom ämnesområdet.

För att erhålla högre betyg ska studenten även kunna:

3.     Diskutera de viktigaste praktiska aspekterna vid utformningen av ett energieffektivt och pålitligt värmepumpsystem.

4.     Förklara principerna för de viktigaste alternativa kylprocesserna. Identifiera deras potential, begränsningar och   huvudsakliga  tillämpningsområden.

5.     Beskriva några av de senaste teknikerna och senast införda köldmedierna för utvalda tillämpningar. Motivera   införandet av dessa och jämföra dem med traditionella tekniker och köldmedier.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Dokumenterad kunskap inom termodynamik och värmeöverföring, motsvarande innehållet i kurserna MJ1112 Tillämpad termodynamik (9 hp) och MJ1401 Värmeöverföring (6 hp).

Minst 6hp i ämnet energisystem för byggnader, t ex MJ2509 "Energi i byggd miljö" (9 hp) och MJ2519 "Energiförsörjningssystem för byggnader" (6 hp).

Dokumenterade kunskaper i engelska, till exempel gymnasiekurs Eng B/6. Eller engelska 6 i ett internationellt erkänt engelsktest, till exempel en IELTS Academic/IELTS UKVI totalpoäng på 6,5 och inget avsnitt under 5,5.

Särskild behörighet har också den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Förordning (2018:1503).

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • INL2 - Inlämningsuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • INL3 - Inlämningsuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Muntlig tentamen, - hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd