MJ2611 Introduction Industrial Ecology 6,0 hp

Introduction Industrial Ecology

Kursen ger en introduktion till industriell Ekologi genom att presentera utvecklingen av forskning och tillämpning inom området. Vidare diskuteras vilken roll som området Industriell Ekologi kan ha för strategin om hållbar utveckling, så väl globalt som inom industri och samhälle.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Miljöteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att presentera utvecklingen av forskning och tillämpning inom området Industriell Ekologi, samt att diskutera vilken roll som området Industriell Ekologi kan ha för strategin om hållbar utveckling, så väl globalt som inom industri och samhälle

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

 • Beskriva, förklara och analysera likheter och skillnader mellan ett ekosystem och ett industriellt system
 • Beskriva och förklara begreppen industriell ekologi (IE)
 • Analysera praktiska fall från hållbarhet perspektiv och tillämpa IE begrepp i systemen sådan som energisystem och förvaltning av naturresurser
 • Förklara och analysera utmaningar och möjligheter för IE från nord-syd perspektiv
 • Beskriva och förklara samspelet mellan hållbar konsumtion och produktion inom ramen för IE
 • Beskriva och bedöma relevansen av IE till utvecklingen av ett bostadsområde
 • Söka information från vetenskaplig litteratur med anknytning till IE samt sammanfatta och analysera i skriftliga rapporter
 • Sammanfatta och muntligt presentera eget arbete och kritiskt diskutera arbete inom IE som utförts av andra

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen tar upp en kritisk analys av nyckelbegrepp inom området Industriell Ekologi och dess historiska utveckling. I kursen görs en översiktlig genomlysning av systemverktyg som inom området. Exempel behandlas i kursen på hur konceptet Industriell Ekologi används och kan användas för att utveckla långsiktiga strategier för teknik utveckling och en hållbar material och energianvändning inom industrin. Relationen mellan produktion och konsumtion i ett hållbart perspektiv diskuteras i kursen, liksom möjligheter/ utveckling att använda Industriell Ekologi som ett koncept för effektivare energi och material användning jämfört med dagens system i de industrialiserade länderna.

Behörighet

Minst 100 poäng vid akademiska studier inom ett tekniskt eller naturvetenskapligt program. Engelska motsvarande minst Engelska B från gymnasiet.

Litteratur

Industrial Ecology, T. E. Graedel B. R. Allenby Prentice Hall 2003

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 2,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • SEM1 - Seminarium 1, 2,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • SEM2 - Seminarium 2, 1,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 1,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Fyra genomförda moment: (MOM1; 1,5hp: Individuell övningsuppgift), (MOM2; 1,5 hp: Seminarium I och studiebesök), (MOM3; 1,5 hp: Seminarium II ), (MOM4; 1,5 hp: Hemtentamen)

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljteknik

Examinator

Miguel Mendonca Reis Brandao <miguel.brandao@abe.kth.se>

Övrig information

Ersätter 3C1336

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2010.
Examinationsinformation gäller från och med HT2009.