Hoppa till huvudinnehållet

MJ2611 Introduction Industrial Ecology 6,0 hp

Kursen ger en introduktion till industriell Ekologi genom att presentera utvecklingen av forskning och tillämpning inom området. Vidare diskuteras vilken roll som området Industriell Ekologi kan ha för strategin om hållbar utveckling, så väl globalt som inom industri och samhälle.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan MJ2611 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen tar upp en kritisk analys av nyckelbegrepp inom området Industriell Ekologi och dess historiska utveckling. I kursen görs en översiktlig genomlysning av systemverktyg som inom området. Exempel behandlas i kursen på hur konceptet Industriell Ekologi används och kan användas för att utveckla långsiktiga strategier för teknik utveckling och en hållbar material och energianvändning inom industrin. Relationen mellan produktion och konsumtion i ett hållbart perspektiv diskuteras i kursen, liksom möjligheter/ utveckling att använda Industriell Ekologi som ett koncept för effektivare energi och material användning jämfört med dagens system i de industrialiserade länderna.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att presentera utvecklingen av forskning och tillämpning inom området Industriell Ekologi, samt att diskutera vilken roll som området Industriell Ekologi kan ha för strategin om hållbar utveckling, så väl globalt som inom industri och samhälle

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

 • Beskriva, förklara och analysera likheter och skillnader mellan ett ekosystem och ett industriellt system
 • Beskriva och förklara begreppen industriell ekologi (IE)
 • Analysera praktiska fall från hållbarhet perspektiv och tillämpa IE begrepp i systemen sådan som energisystem och förvaltning av naturresurser
 • Förklara och analysera utmaningar och möjligheter för IE från nord-syd perspektiv
 • Beskriva och förklara samspelet mellan hållbar konsumtion och produktion inom ramen för IE
 • Beskriva och bedöma relevansen av IE till utvecklingen av ett bostadsområde
 • Söka information från vetenskaplig litteratur med anknytning till IE samt sammanfatta och analysera i skriftliga rapporter
 • Sammanfatta och muntligt presentera eget arbete och kritiskt diskutera arbete inom IE som utförts av andra

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Minst 100 poäng vid akademiska studier inom ett tekniskt eller naturvetenskapligt program. Engelska motsvarande minst Engelska B från gymnasiet.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • SEM1 - Seminarium 1, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • SEM2 - Seminarium 2, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 1,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Fyra genomförda moment: (MOM1; 1,5hp: Individuell övningsuppgift), (MOM2; 1,5 hp: Seminarium I och studiebesök), (MOM3; 1,5 hp: Seminarium II ), (MOM4; 1,5 hp: Hemtentamen)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MJ2611

Ges av

Huvudområde

Miljöteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övergångsbestämmelser

Kursen har ersatts med MJ2615 och ev studenter kan registreras på denna istället.

Övrig information

Ersätter 3C1336