MJ2621 Miljöskyddsteknik 7,5 hp

Environmental Technology, Advanced Course

Fördjupningskurs inom den tekniska delen av miljöskyddsområdet.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten:

 • Utifrån ett systemanalytiskt perspektiv föreslå och motivera strategier och åtgärder för olika miljöproblem.
 • Beskriva och förklara funktionen hos olika processinterna metoder som kan användas som njurar eller återvinningssteg för att minska föroreningsutsläpp till luft eller vatten från olika industriella produktionsprocesser.
 • Ge exempel på och beskriva olika andra processinterna möjligheter att minska emissioner av rökgasföroreningar resp. flyktiga kolväten (VOC) till luft resp. emissioner av olika vattenföroreningar.
 • Beskriva och förklara funktionen hos olika metoder som processexternt kan användas för att minska emissioner till luft eller vatten.
 • Redovisa för- och nackdelar med olika miljötekniska metoder utifrån möjligheter att tillämpa dessa metoder i olika utsläppssituationer.
 • Beskriva olika strategier och metoder att minska produktion av avfall från olika industriella produktionsprocesser.
 • Beskriva och förklara olika metoder för att omhänderta industriella avfall och då särskilt s.k. farligt avfall.
 • Tillämpa kunskaperna enl. ovan genom att kunna föreslå och motivera val av olika miljötekniska alternativ för att helt åtgärda eller i vart fall minska olika utsläppsproblem till luft eller vatten samt omhänderta avfallsströmmar från olika industriell produktionsprocesser.

Kursens huvudsakliga innehåll

Strategier för en bättre miljö: Cleaner production-strategier (processförändringar, råvaruförändringar etc.), extern rening m.fl. Utvecklingstendenser samt för och nackdelar med olika strategier. Val av strategier och lösningar på olika miljöeffektproblem från systemanalytiskt perspektiv.

Luftvård och gasreningsteknik: Reningsåtgärder; interna (processändringar, andra råvaror etc.) och externa (reningssteg för avskiljning av stoft resp. gasformiga föroreningar). Beskrivning av vanliga tillämpningar för dessa tekniska lösningar. Utvecklingstendenser. Diskussion av faktorer för val av tekniska lösningar.

Vattenhantering och vattenreningsteknik: Reningsåtgärder; processinterna (systemslutning, återanvändning etc.) och externa efter typ av vattenföroreningar. Beskrivning av vanliga tillämpningar för dessa tekniska lösningar. Utvecklingstendenser. Diskussion av faktorer för val av tekniska lösningar.

Avfallshantering: Processinterna lösningar för minskad avfallsproduktion. Behandlingsmetoder för avfall, spec. farligt avfall. Utvecklingstendenser. Diskussion av faktorer för val av tekniska lösningar.

Kursupplägg

Föreläsningar    36 h
Seminarier      3*3 h
Projektarbete
Projektsem.        4 h
Tentamen           4 h

Behörighet

Minst 120 poäng av akademiska studier inom ett tekniskt eller vetenskapligt program eller kurs MJ1502 (3c1330) eller MJ1502 eller motsvarande kunskaper.

Litteratur

Persson, P.O. 2005. ”Miljöskyddsteknik – teknik och strategier för ett hållbart miljöskydd”. Industriellt ekologi, KTH.

OH-samling samt föreläsningsanteckningar.

Examination

 • PRO1 - Projekt, 2,0, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarier, 1,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljteknik

Examinator

Maria Malmström <maria.malmstrom@abe.kth.se>

Övrig information

Ersätter 3C1341

Påbyggnad

MJ2622 Miljöskyddsteknik fk II, MJ2630 Avfallshantering fk.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2009.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.