MJ2652 Miljökonsekvenser av tekniska system och processer 6,0 hp

Environmental Effects from Technical Systems and Processes

Kursen ger kunskaper om människan användning av naturresurser, miljöeffekter från tekniska processer, system och mänskligt beteende.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Samhället idag är uppbyggt av olika tekniska system och processer. Kursen mål är förmedla djupare kunskaper om människan användning av naturresurser, miljöeffekter från tekniska processer, system och mänskligt beteende.

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

 • Beskriva och förklara den vanligaste begreppen inom ekologin, tex. energi och materialflöden i ett ekosystem, ekologiska tjänster, carrying capacity.
 • Beskriva och förklara påverkan av utsläpp från luft ( ämnen, källor, spridning) på ekosystem och hälsa.
 • Beskriva och förklara påverkan av utsläpp från vatten (ämnen, källor, spridning) på ekosystem och hälsa.
 • Beskriva och förklara dagens viktigaste miljöhot, tex. klimatförändringar, försurning, eutrofiering, ozonuttunning, minskad bilogisk mångfald, samt andra förändringar i viktiga ekosystem och naturresurser.
 • Beskriva och förklara påverkan på ekosystem och hälsa från toxiska ämnen (källor, ämnen, spridning) som tex DDT, PCB,
 • Beskriva och analysera miljöpåverkan från olika former av energiproduktion.
 • Analysera och föreslå strategier och lösningar på ett miljöeffektproblem baserat på ett systemanalytiskt angreppssätt

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Ekologins viktigaste begrepp: tex. material och energiflödet i ett ekosystem, ekologiska tjänster, bärförmåga.
 • Utsläpp till luft (ämnen, källor och spridning);
 • Påverkan på ekosystem och hälsa från utsläpp till luft:
  Klimatförändringar, försurning, övergödning, ozonuttunning, marknära ozon.
 • Metaller och dess påverkan på ekosystem och hälsa.
 • Utsläpp till vatten (ämnen, källor och spridning) och dess påverkan på hälsa och ekosystem.
 • Miljöpåverkan från olika former av energiproduktion.
 • Ekotoxikologi; Spridning av toxiska ämnen ( DDT, PCB etc.) och deras påverkan på ekosystem och hälsa.
 • Biologisk mångfald
 • Användning av världens naturresurser.
 • Carrying capacity – Humans carrying capacity, Ekologiska fotavtryck, hur mäta och värdera mänsklig påverkan på världens ekosystem.
 • System analytisk angreppssätt på miljöeffekt problem

Behörighet

Minst 100 poäng vid akademiska studier inom ett tekniskt eller naturvetenskapligt program eller kurs MJ1502 (3c1330) eller motsvarande kunskaper. Engelska motsvarande minst Engelska B från gymnasiet

Litteratur

Meddelas vid kursstart

Examination

 • LIT1 - Litteraturuppgift, 1,0, betygsskala: P, F
 • NÄR1 - 75% Närvaro, , betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 2,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljteknik

Examinator

Fredrik Gröndahl <fredrik.grondahl@abe.kth.se>

Påbyggnad

MJ2653 Miljökonsekvensstudier fk II, 6 hp

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2011.
Examinationsinformation gäller från och med HT2010.