Hoppa till huvudinnehållet

MJ2652 Miljökonsekvenser av tekniska system och processer 6,0 hp

Kursen ger kunskaper om människan användning av naturresurser, miljöeffekter från tekniska processer, system och mänskligt beteende.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan MJ2652 (HT 2011–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Ekologins viktigaste begrepp: tex. material och energiflödet i ett ekosystem, ekologiska tjänster, bärförmåga.
 • Utsläpp till luft (ämnen, källor och spridning);
 • Påverkan på ekosystem och hälsa från utsläpp till luft:
  Klimatförändringar, försurning, övergödning, ozonuttunning, marknära ozon.
 • Metaller och dess påverkan på ekosystem och hälsa.
 • Utsläpp till vatten (ämnen, källor och spridning) och dess påverkan på hälsa och ekosystem.
 • Miljöpåverkan från olika former av energiproduktion.
 • Ekotoxikologi; Spridning av toxiska ämnen ( DDT, PCB etc.) och deras påverkan på ekosystem och hälsa.
 • Biologisk mångfald
 • Användning av världens naturresurser.
 • Carrying capacity – Humans carrying capacity, Ekologiska fotavtryck, hur mäta och värdera mänsklig påverkan på världens ekosystem.
 • System analytisk angreppssätt på miljöeffekt problem

Lärandemål

Samhället idag är uppbyggt av olika tekniska system och processer. Kursen mål är förmedla djupare kunskaper om människan användning av naturresurser, miljöeffekter från tekniska processer, system och mänskligt beteende.

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

 • Beskriva och förklara den vanligaste begreppen inom ekologin, tex. energi och materialflöden i ett ekosystem, ekologiska tjänster, carrying capacity.
 • Beskriva och förklara påverkan av utsläpp från luft ( ämnen, källor, spridning) på ekosystem och hälsa.
 • Beskriva och förklara påverkan av utsläpp från vatten (ämnen, källor, spridning) på ekosystem och hälsa.
 • Beskriva och förklara dagens viktigaste miljöhot, tex. klimatförändringar, försurning, eutrofiering, ozonuttunning, minskad bilogisk mångfald, samt andra förändringar i viktiga ekosystem och naturresurser.
 • Beskriva och förklara påverkan på ekosystem och hälsa från toxiska ämnen (källor, ämnen, spridning) som tex DDT, PCB,
 • Beskriva och analysera miljöpåverkan från olika former av energiproduktion.
 • Analysera och föreslå strategier och lösningar på ett miljöeffektproblem baserat på ett systemanalytiskt angreppssätt

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Minst 100 poäng vid akademiska studier inom ett tekniskt eller naturvetenskapligt program eller kurs MJ1502 (3c1330) eller motsvarande kunskaper. Engelska motsvarande minst Engelska B från gymnasiet

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LIT1 - Litteraturuppgift, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • NÄR1 - 75% Närvaro, - hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MJ2652

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

MJ2653 Miljökonsekvensstudier fk II, 6 hp

Övrig information

Ersätts av MJ2659. Äldre studenter med ej avslutat examen kontakta examinator för MJ2659