Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Kursen ger kunskaper om människan användning av naturresurser, miljöeffekter från tekniska processer, system och mänskligt beteende 

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan MJ2658 (HT 2013–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Begrepp som ekologisk bärkraft, ekosystem, ekologiska tjänster och dess relation till teknisk utveckling, befolknings tillväxt, välfärd och hållbar utveckling.
 • Dagens viktigaste globala miljöhot som tex global uppvärmning, försurning, eutrofiering, uttunning av ozonskiktet, miljögifter, biologisk mångfald, vattenbrist och avskogning .
 • Trender, förändringar och konflikter kring globala naturresurser, som tex  regnskogens skövling och bristen på dricksvatten.
 • Miljöpåverkan från individens dagliga liv av konsumtion, energiförbrukning och utnyttjande av transporter 
 • Analys på systemnivå, med ett livscykelperspektiv, av miljöpåverkan från en produkt, process eller tjänst,  

Lärandemål

Samhället idag är uppbyggt av olika tekniska system och processer. Kursen mål är förmedla djupare kunskaper om människan användning av naturresurser, miljöeffekter från tekniska processer, system och mänskligt beteende.

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

 • Beskriva och förklara begreppen ekologisk bärkraft, ekosystem, och ekologiska tjänster i relation till teknisk utveckling, befolknings tillväxt, välfärd och hållbar utveckling. 
 • Beskriva och förklara dagens viktigaste globala miljöhot som tex global uppvärmning, försurning, eutrofiering, uttunning av ozonskiktet, miljögifter, biologisk mångfald, vattenbrist och avskogning.
 • Beskriva och förklara miljöpåverkan från individens dagliga liv av konsumtion, energiförbrukning och utnyttjande av transporter.
 • Beskriva och förklara förändringar och konflikter kring globala naturresurser, som tex  regnskogens skövling och bristen på dricksvatten.
 • Diskutera och analysera miljöeffekter i relation till utveckling av teknik, vetenskap och livsstilar i dagens samhälle.
 • Analysera på systemnivå, med ett livscykelperspektiv, miljöpåverkan från en produkt, process eller tjänst och presentera analysen i skriftlig och muntlig form på ett vetenskaplig accepterat sätt.

Kursupplägg

 • Föreläsningar – 20 tim (2tim*10 lectures)
 • Seminarier -  2 tim/ intro + feedback, 4 tim presentation av projektarbetet 
 • Individuell litteratur uppgift
 • Projektarbete + skriven rapport
 • Skriftlig tentamen 4 tim

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Minst 100 poäng vid akademiska studier inom ett tekniskt eller naturvetenskapligt program eller motsvarande kunskaper. Engelska motsvarande minst Engelska B från gymnasiet

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LIT1 - Litteraturuppgift, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Fredrik Gröndahl

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MJ2658

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljöteknik

Huvudområde

Miljöteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd