MJ2680 Miljösystemanalys 6,0 hp

Environmental Systems Analysis

Miljösystemanalys syftar till att ge underlag för beslut och planering för ett mer hållbart beteende på individ-, organisations- och samhällsnivå. I denna kurs behandlas olika beslutssituationer med direkt eller indirekt koppling till miljö och hållbar utveckling som ingenjörer kan möta i sin yrkesroll. Vidare behandlas frågor om hur man analyserar och bedömer konsekvenser som kan följa av tekniska, ekonomiska och sociala verksamheter, samt hur man kan påverka och förbättra miljörelaterat beslutsfattande inom företag och andra organisationer. Kursen är starkt tillämpad.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Kemi och kemiteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna

 • Beskriva hur en specifik beslutssituation kan karakteriseras med avseende på (a) beslutsnivå enligt en 7-gradig skala inkluderande den globala, den regionala, den nationella, den provinsiella (länsvisa), den kommunala, företags-/organisationsnivån och individ-/hushållsnivån, (b) vem som är nyckelbeslutsfattare och (c) vilka är de viktigaste aktörerna som behöver involveras i beslutet.
 • Beskriva de viktigaste egenskaperna (procedur, typ av erhållna resultat, styrkor och svagheter, applicerbarhet) för de viktigaste miljösystemanalytiska metoderna, inkluderande MFA (Materialflödesanalys), SFA (Substansflödesanalys), LCA (Livscykelanalys), LCC (Livscykelkostnadsbedömning), EIA (Miljökonsekvensbeskrivning, SEA (Strategisk miljöbedömning) och CBA (Kostnads- nyttoanalys).
 • Beskriva och förklara de viktigaste utvecklingstrenderna inom miljösystemanalys.
 • Förklara och analysera hur ett specifikt miljösystemanalytiskt redskap (MFA, SFA, LCA, LCC, EIA, SEA, CBA) eller en kombinerad användning av två eller flera redskap kan bidra till ett förbättrat beslutsfattande i en specifik beslutssituation.
 • Visa en förmåga att samarbeta i ett grupparbete och tillsammans med andra studenter förfärdiga en rapport av god kvalitet avseende formalia, faktainnehåll och analys.

Kursens huvudsakliga innehåll

Beslutsteori och miljöbeslutsfattande; systemteori, systemtänkande och systemanalys.

Miljösystemanalys, miljöbedömning och miljövärdering.

Miljösystemanalytiska verktyg (miljökonsekvensbeskrivning, strategisk miljöbedömning, livscykelanalys, materialflödesanalys kostnads-nyttoanalys, teknikbedömning, integrerad miljöbedömning, positionsanalys).

Kursen är starkt tillämpad.

Behörighet

Minst 120 poäng vid akademiska studier inom ett tekniskt eller naturvetenskapligt program eller kurs MJ1502 eller MJ1500 eller 3C1330 eller MJ2611 eller 3C1336 eller MJ2652 eller MJ2651 eller 3C1356 eller MJ2627 eller motsvarande kunskaper. Engelska motsvarande minst Engelska B från gymnasiet.

Litteratur

Kurskompendium

Examination

 • PRO1 - Projekt, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Aktivt deltagande vid lektioner (75%) och godkänd skriftlig (hem) tentamen (TEN1; 3 hp), Godkänt projektarbete (PRO1; 3 hp),

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljteknik

Examinator

Miguel Mendonca Reis Brandao <miguel.brandao@abe.kth.se>

Övrig information

Ersätter 3C1387

Påbyggnad

MJ2681 Tillämpad miljösystemanalys II, 6 hp

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2011.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.