Hoppa till huvudinnehållet

MJ2685 "Smart Cities" och klimatåtgärder- projektbaserad 7,5 hp

Denna kurs är en obligatorisk komponent för alla studenter på det internationella MSc -programmet Energi for smarta städer (EIT InnoEnergy). Kursen erbjuds också som en valfri kurs för andra studenter vid KTH (som MJ2685). Denna projektbaserade kurs syftar till att ge en överblick över nyckelbegreppen inom smarta städer och strategier för att begränsa klimatförändringar, och att ge studenterna praktisk erfarenhet av att arbeta med en aspekt av smarta städer mot ett hållbarhetsrelaterade resultat.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan MJ2685 (HT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Begreppet “Smart Cities” speglar hur IKT allt mer integreras på alla områden av stadsutveckling och stadsliv. Begreppet speglar även hur IKT lösningar allt mer utvecklas med tillämpningar som tar hållbar stadsutveckling som utgångspunkt.

Kursen kommer att fördjupa kunskapen om begreppet Smart Cities och dess relation till strategier för minskade klimatutsläpp. Dessa strategier involverar såväl staden själv och dess förvaltningar som olika aktörer som verkar i stadens alla sektorer, som tex företag, fastighetsägare, energibolag och hushåll.

Kursen är projektbaserad och har ett tvärvetenskapligt perspektiv, inkluderande såväl, teknik, som ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter. Det grundläggande syftet med kursen är att på systemnivå, undersöka och utforska ” Smart Cities “ och dess potential att bidra till de utmaningar av minskad klimatpåverkan som krävs för städer idag såväl imorgon för att undvika risken av global uppvärmning.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten klara av att:

 • Beskriva och förklara begreppet “Smart Cities” baserat på vetenskaplig litteratur och rapport från olika fallstudier. 
 • Beskriva och diskuterar de utmaningar av minskad klimatpåverkan som städer står inför idag och i framtiden
 • Undersöka, analysera och kritiskt diskutera “Smart Cities” som begrepp och lösning på de utmaningar av minskad klimatpåverkan som finns idag och i framtiden inom viktiga sektorer i stadsutveckling; t.ex. transporter, byggnader, konsumtion, livsstil, energiproduktion, avfall etc. 
 • Beskriva och analysera ett “Smart City” projekt relaterat till strategier för utsläppsminskningar på stadsnivå, tillsammans med relevanta aktörer som tex avfallsbolag, energibolag, transportbolag eller tillsammans med delar av stadens egna förvaltningar. 
 • I skriven och muntlig form presentera projektets resultat i en vetenskapligt accepterad form.

Kursupplägg

 • Föreläsningar – 6 tim (2tim x 3 föreläsningar
 • 2 tim/ halvtid feedback
 • Studiebesök organiserad och dokumenterad av studenterna själva
 • 3 studiebesök
 • Individuell uppgift - Opposition
 • Projektarbete + presentation + skriftlig rapport.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Antagen till Masterprogram, teknik och hållbar utveckling (TSUTM).

Övriga: Kandidatexamen eller högskoleingenjörsexamen eller annan motsvarande teknisk, naturvetenskaplig eller annan vetenskaplig examen på grundnivå med en omfattning av minst 180 högskolepoäng eller motsvarande.

Engelska B/6 eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart 

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • FLT2 - Studiebesök, 0,5 hp, betygsskala: P, F
 • LIT1 - Litteraturuppgift, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • NÄR1 - Närvaro, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MJ2685

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik, Miljöteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Olga Kordas (olga@kth.se); Oleksii Pasichnyi oleksii.pasichnyi@abe.kth.se