Hoppa till huvudinnehållet

MJ2691 Teknik och hållbar utveckling 6,0 hp

I kursen diskuteras olika uppfattningar för att förändra samhällets material och energibehov. Begrepp som teknikförändring, eko-effektivitet, dematerialisering, resursproduktivitet, faktor 4 och faktor 10 analyseras.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan MJ2691 (HT 2011–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen är till stora delar problem- och projektbaserad. I kursen diskuteras olika uppfattningar för att förändra samhällets material och energibehov. Ett antal föreläsningar som introducerar hållbara tekniklösningar ges. Produkt- och systemlösningar utifrån ett tekniskt hållbarhetsperspektiv beskrivs och analyseras. En individuell- och en gruppuppgift ingår i examinationen, där studenten själv granskar olika hållbara tekniska lösningar från både ett produkt- och ett systemperspektiv.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att ge en introduktion till kunskapsområdet hållbar teknik.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:    

 • Förklara innebörden av hållbar teknik.
 • Beskriva och diskutera teknikens roll för samhällsutvecklingen.
 • Identifiera och analysera bästa möjliga teknik inom olika teknikområden och analysera tekniska förbättringar med utgångspunkt från hållbar utveckling.
 • Analysera drivkrafterna bakom teknikförändring.
 • Söka vetenskaplig litteratur inom kursens ämnesområde från Internet och i bibliotek för att använda som referensmaterial i en skriven rapport / fallstudie.
 • I en skriven rapport / fallstudie analysera och diskutera ”hållbar teknik” inom t.ex. energi och transporter, vatten och sanitet, både i industri- och utvecklingsländer.
 • Redovisa litteraturreferenser och bibliografi i en skriven rapport / fallstudie utifrån en vedertagen vetenskaplig metod.
 • Ge en muntlig presentation av en fallstudie.

Kursupplägg

Introduktionsföreläsningar, en hemuppgift och ett fallstudieseminarium ingår i kursen.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Minst 100 poäng vid akademiska studier inom ett tekniskt eller naturvetenskapligt program eller kurs MJ1502 eller MJ1500 eller MJ2611 eller MJ2652 eller MJ2651 eller motsvarande kunskaper. Engelska motsvarande minst Engelska B från gymnasiet

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteraturen kommer att meddelas i anslutning till kursstarten

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • ÖVN1 - Övning, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN2 - Övning, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Monika Olsson

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MJ2691

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljöteknik

Huvudområde

Miljöteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Ersätter 3C1396