Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan MJ273X (VT 2021–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Industriell Ekologi är ett modernt tvärvetenskapligt angreppssätt på dagens miljöproblem. Utgångspunkten är insikten att en hållbar utveckling på jorden nås först när teknisk, ekonomisk och social utveckling sker inom ramarna för ekosystemens långsiktiga bärkraft. Teknikens roll och tillämpning för en resurseffektiv och miljövänlig samhällsutveckling är centralt för vår verksamhet. Tillämpningar för examensarbete (strategier, verktyg och metoder) inom Industriell Ekologi är främst inom områden som; miljösystemanalyser, riskhantering, miljömanagement, miljökonsekvenser, miljöteknik samt tillämpningar av hållbar utveckling på teknisk utveckling och tekniska system.

Förslag på examensarbeten finns på avdelningens hemsidor. Förslag till examensarbeten kan formuleras av student, eller företag, ibland av lärare. Förslaget beskriver bakgrunden och den tänkta uppgiften på c:a en A4-sida. För att uppgiften ska godkännas som examensarbete måste intressanta frågeställningar inom ämnesområdet ha definierats. Förtur ges av frågeställningar som faller inom avdelningens egna forskningsområden.

Examensarbetet ska minst omfatta litteraturstudier, teori- och metodbeskrivning, experimentell eller teoretisk undersökning med resultatanalys. Tidsåtgången ska motsvara 20 veckors heltidsstudier. I samråd med handledare utarbetar studenten en projektplan med syfte och arbetsinsatsens art. En preliminär projektplan och tidsplan tas fram och diskuteras. Sedan examinator och avdelningens studierektor godkänt planen registreras den studerande på kursen.

Examensarbetet ska resultera i en rapport som speglar ett vetenskapligt arbetssätt. Examensarbetet presenteras på ett seminarium. Vid seminariet deltar examinator och opponenter samt ev. externa representanter.

Lärandemål

Examensarbetet syftar till att utveckla teknologens förmåga att självständigt och under realistiska förhållanden strukturera, planera och genomföra en konkret, avgränsad arbetsuppgift på ett vetenskapligt sätt och att skriftligt dokumentera och muntligt presentera detta arbete.

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • kunna tillämpa de kunskaper och färdigheter som förvärvats i Industriell ekologi på ett givet problem.
 • Inom givna ramar, även med begränsad information, självständigt kunna analysera och diskutera komplexa frågeställningar, samt hantera en större problemställning på avancerad nivå inom ämnesområdet Industriell ekologi
 • analysera behovet av vetenskaplig information, utföra informationssökning samt reflektera kring, värdera och kritiskt granska egna och andras vetenskapliga resultat
 • Kunna dokumentera och presentera sitt arbete i en skriftlig rapport, för given målgrupp, med högt ställda krav på innehåll, struktur och språkhantering
 • referera källor, figurer, tabeller och formler på ett vetenskapligt sätt.
 • utföra muntliga presentationer med krav på tidhållning och tydlighet i språk, framförande och illustrationer
 • granska och ge synpunkter på ett annat examensarbete samt kunna bemöta motsvarande synpunkter på eget arbete
 • Kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Examensarbetet är en kurs med omfattningen 30 hp på avancerad nivå. Detta innebär att förutsättningarna för att göra sitt examensarbete i Industriell Ekologi är dels att studenten uppfyller KTH:s generella krav för att göra ett examensarbete dels att studenten är godkänd på minst 6 högskolepoäng i en avancerad kurs inom området Industriell Ekologi relevant för den examensuppgift som skall göras. Examinatorn avgör tillsammans med handledaren om förkunskapskraven är uppfyllda.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • XUPP - Examensuppgift, 30,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Maria Malmström

Profile picture Fredrik Gröndahl

Profile picture Monika Olsson

Profile picture Miguel Mendonca Reis Brandao

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MJ273X

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljöteknik

Huvudområde

Maskinteknik, Miljöteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Monika Olsson (monika.olsson@abe.kth.se) eller någon av övriga examinatorer

Övergångsbestämmelser

Kursen ges sista gången VT 2021. Sista möjlighet till examination i kursen ges VT 2021.

Kursen ersatts av AL227x.

Övrig information

Kursen ges sista gången VT 2021. Sista möjlighet till examination i kursen ges VT 2021.

Kursen ersatts av AL227x.