Hoppa till huvudinnehållet

ML0014 Matematik E /Basårskurs/ 6,0 fup

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan ML0014 (VT 2014–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Komplexa tal: Räknesätt, Komplexa talplanet, Polynomekvationer.
 • Derivata och integraler: Förändringshastigheter, Volymberäkning och olika metoder att ställa upp en integral.
 • Differentialekvationer: Ställa upp och lösa enklare differentialekvationer av 1:a och 2:a ordningen

Lärandemål

ÖVERGRIPANDE MÅL
Studenten skall ges grundläggande förståelse för och färdigheter i den matematik, som krävs för att kunna tillgodogöra sig de matematikkurser, som ingår i högskole-  och civilingenjörsutbildningarna.

KURSMÅL
Studenten skall efter avslutad kurs kunna:

 • formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för tillämpningar och vald studieinriktning med fördjupad kunskap om sådana begrepp och metoder som ingår i tidigare kurs
 • kunna förklara hur och motivera varför talsystemet utvidgas till komplexa tal
 • kunna räkna med komplexa tal skrivna i olika former samt kunna lösa enkla polynomekvationer med komplexa rötter även med hjälp av faktorsatsen
 • kunna analysera, formulera och lösa problem som kräver bestämning av derivator och integraler samt beräkna volymer med hjälp av integraler
 • kunna tolka, förklara och ställa upp differentialekvationer som modeller för verkliga situationer
 • kunna ange exakta lösningar till några enkla differentialekvationer och förklara tankegången bakom någon metod för numerisk lösning
 • kunna arbeta med problem, som kräver en överblick över förvärvade kunskaper inom den komplexa talmängden, algebran, trigonometrin samt funktionsläran med differential- och integralkalkyl.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet för högskolestudier samt Matematik B från gymnasiet eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Natur o Kultur
Ma4000 E ISBN 978-91-27-41689-5
Formler och tabeller ISBN 978-91-27-72279-8

Konvergenta
Matematik-1000 övningsuppgifter i matematik på gymnasienivå kurs C, D och E. ISBN: 9197370800

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 6,0 fup, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Då kontrollskrivning ges kan bonuspoäng tillgodoräknas, men endast vid ordinarie tentamenstillfälle.

Övriga krav för slutbetyg

Slutbetyg beräknas enligt anvisningar i kurs-PM och grundar sig på samtliga moment.
Godkänd tentamen.

Godkända redovisningar, muntligt och/eller skriftligt, av valda uppgifter kontinuerligt under kursen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Per Ahlén

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ML0014

Ges av

ITM/Hållbar produktionsutveckling

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Förberedande nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Endast öppen för studerande på Tekniskt basår på KTH.