Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalML1000 Matematik för ingenjörer 11,0 hpAdministrera Om kursen

Denna kurs syftar till att bredda och fördjupa förståelsen vad avser grundläggande algebra, elementära funktioner, analys i en variabel samt vektorer och linjär geometri. Kursen syftar också till att studenten skall få inblick i hur matematikens verktyg och tänkande kommer till användning i den fortsatta utbildningen och i sitt framtida yrkesliv.  

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan ML1000 (HT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Räkning med reella och komplexa tal, absolutbelopp, algebraiska uttryck, olikheter och ekvationslösning
 • Summor och produkter
 • Elementära funktioner: den naturliga logaritmfunktionen, exponential- och potensfunktioner, trigonometriska funktioner och komplexa exponentialfunktionen
 • Inversa funktioner
 • Differential- och integralkalkyl i en variabel med tillämpningar
 • Enklare ordinära differentialekvationer
 • Vektorer och geometri i planet och rymden. Matriser och determinanter. Lösning av linjära ekvationssystem

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenterna kunna:

 • välja och använda metoder och förstå begrepp från kursens olika områden för att lösa problem, såväl teoretiska som tillämpade
 • följa och föra matematiska resonemang samt redovisa dessa på ett strukturerat sätt med korrekt matematiskt språk
 • använda ett datorbaserat verktyg för att genomföra beräkningar på grundläggande problem inom linjär algebra

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Månsson J, Nordbeck P. Endimensionell analys. Studentlitteratur ISBN 978-91-44-05610-4.

Månsson J, Nordbeck P . Övningar i Endimensionell analys. Studentlitteratur ISBN 978-91-44-12718-7.

Lemurell S. Linjär algebra-Från en geometrisk utgångspunkt. Studentlitteratur  978-91-44-06054-5.

Månsson J, Nordbeck P. Linjär algebra. Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-12740-8.

Månsson J, Nordbeck P. Övningar i Linjär algebra. Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-13355-3.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • DÖV1 - Datorövningar, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • TENA - Skriftlig tentamen, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TENB - Skriftlig tentamen, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Per Ahlén

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ML1000

Ges av

ITM/Hållbar produktionsutveckling

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd