Hoppa till huvudinnehållet

ML1111 Verksamhetsstyrning med tillämpad statistik 9,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan ML1111 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Principer för kvalitetsledning och hur de länkar till Lean Production
 • Verktyg för standardiserat arbetssätt
 • Metoder för förbättringsarbete
 • Beskrivning och användning av ett ledningssystem för kvalitet
 • Statistikens roll vid förbättringsarbete
 • Statistikens roll för förståelse av verksamhetens utveckling
 • Värdeflödesanalys
 • Visualisering
 • Principer för Lean Production

Grundläggande sannolikhetsteori, bland annat

 • grundläggande satser och definitioner
 • vanliga sannolikhetsfördelningar

Grundläggande statistik, bland annat

 • beskrivande statistik
 • punkt- och intervallskattningar
 • hypotesprövning
 • regressionsanalys

Lärandemål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • Förklara syfte och mål för kvalitetsarbete
 • Beskriva ett kvalitetsledningssystem
 • Redogöra för principer för implementering av nytt arbetssätt
 • Beskriva och tillämpa de presenterade verktygen för förbättringsarbete, stabila processer och standardiserat arbetssätt
 • Identifiera, beskriva, visualisera och analysera ett värdeflöde
 • Förklara hur kvalitetssäkring och Lean Production samverkar för att nå kundtillfredsställelse
 • Förklara statistikens roll i förbättringsarbete och styrning av verksamheten
 • Bedöma rimligheten när olika sannolikhetsfördelningar är lämpliga att använda vid beräkningar
 • Välja och använda metoder och förstå begrepp från kursens olika områden för att lösa problem inom statistik och sannolikhetslära, såväl teoretiska som tillämpade
 • Följa och föra matematiska resonemang samt redovisa dessa på ett strukturerat sätt med korrekt matematiskt språk

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

 • Dan Jonsson och Lennart Norell, Ett stycke statistik, Studentlitteratur, 3:e upplagan (2007), ISBN: 9789144029894.
 • Bicheno John, Ny verktygslåda för Lean, ISBN 978-91-631-9548-8

ELLER

 • Bicheno John och Holweg Matthias. The Lean Toolbox, ISBN 978-0-9541244-5-8
 • Bergman/Klefsjö; Kvalitet från behov till användning

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Individuella inlämningar, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • TENK - Skriftlig tentamen Lean/Kvalitet, 2,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TENS - Skriftlig tentamen Statistik, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övning; Trampbilsfabriken, 1,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Gabriel Montgomery

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ML1111

Ges av

ITM/Hållbar produktionsutveckling

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd