ML1204 Maskinkomponenter 6,0 hp

Machine Components

Produkter och tekniska system består oftast av standardkomponenter. Denna kurs tillämpar mekanik och hållfasthetslära för att analysera dessa maskinkomponenter och konstruera enklare mekaniska system. Kursen ger en grund för att dimensionera och välja lämpliga komponenter i olika situationer.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 TIIPS för programstuderande

HT18 TIIPS för programstuderande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • identifiera och beskriva vanligt förekommande maskinkomponenters syfte och funktion
 • välja passande maskinkomponenter med hänsyn till dess funktion
 • använda katalogmaterial och standarder för att dimensionera maskinkomponenter med avseende på hållfasthet och livslängd
 • tillämpa ISO-toleranser av industristandardiserade maskinkomponenter
 • analysera och simulera utvalda maskinkomponenter ur ett systemperspektiv
 • göra antaganden och approximationer i dimensionering av maskinkomponenter
 • strukturera problemställningar som saknar en klar och entydig lösning

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Vanligt förekommande maskinkomponenter;

           Fjädrar; skruv-, brick-, torsions- och bladfjädrar
           Förband; skruvförband och nitförband
           Broms; skivbroms och backbroms
           Lager; rullningslager och glidlager
           Kopplingar; fasta-, lamell- och centrifugalkoppling
           Växlar; kuggväxel och olika typer av remväxel

 • Funktionsnedbrytning och funktionsmodellering
 • Systematisk problemlösning och lösningsredovisning

Kursupplägg

Kursen består av olika kursblock kopplade till de vanligt förekommande maskinkomponenterna.
Varje kursblock består av två (2) föreläsningar som presenterar maskinkomponenten som ska studeras.
Sudeterna förväntas delta aktivt i alla kursens moment.

Behörighet

Avslut med godkänt betyg i:

 • för TIMAS ML1101 och ML1302
 • för TIIPS ML1101 och ML1601

Rekommenderade förkunskaper

Kunskaper motsvarande följande kurser; Datorbaserade ingenjörsverktyg - ML1302, Matematik för ingenjörer - ML1000, Hållfasthetslära - ML1201, Material och produktion - ML1200 och Mekanik - ML1101. Engelska B eller motsvarande.

Litteratur

 • Maskinelement, K-O Olsson, Liber

Examination

 • INLA - Inlämningsuppgifter, 2,0, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Tentamen, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Kursens slutbetyg baseras på betyget på tentamen.

Ges av

ITM/Hållbar produktionsutveckling

Examinator

Jafar Mahmoudi <mahmoudi@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2017.
Examinationsinformation gäller från och med HT2017.