Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

ML1213 Produktutveckling och konstruktion 15,0 hp

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Målgrupp

Ingen information tillagd

Del av program

Högskoleingenjörsutbildning i maskinteknik, Södertälje, åk 2, SIOD, Obligatorisk

Perioder

P3 (7,5 hp), P4 (7,5 hp)

Varaktighet

2025-01-14
2025-06-02

Studietakt

50%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Svenska

Studielokalisering

KTH Södertälje

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Anmälningskod

61430

Kontakt

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan ML1213 (VT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen presenterar för studenten en generisk iterativ projektbaserad process som används för att hantera genomförandet av ny produktutveckling. Processen bygger på kunskaper från tidigare projektkurser och utökar elevens grundläggande kunskaper i datorstödda konstruktions- och konstruktionsprogram. Det som är unikt i denna specialiseringskurs är utveckling, design och konstruktion av ett produktkoncept som kräver kommunikation och presentation av resultat från beslut i olika former. verbalt, illustrativt, textuellt, fysiskt (dvs 3D-tryckning och fysisk modellering) och praktiskt taget (dvs i digitala animeringar).

Lärandemål

 • Beskriva industridesigners, konstruktörers och produktutvecklarens arbetsätt och yrkesroll i produktutvecklingsprojekt
 • Utveckla ideer med hjälp av komponent- och produktprototyper i fysisk form utifrån skisser med hjälp av digitala modeller
 • Utföra vanliga bildbehandlingsoperationer, skapa animeringar och presentationsmaterial bestående av text och bild
 • Diskutera och använda projektplan, metoder och stödmetoder för projekt och produktutveckling samt redogöra för och genomföra de ingående faserna i ett produktutvecklingsprojekt
 • Tillsammans med andra studenter genomföra produktutvecklinsprojekt på ett reflekterande, hållbart, kvalitetsmedvetet och ansvarstagande sätt
 • Redogöra för hur ideer och produkter kan skyddas (patent, mönsterskydd, upphovsrätt och äganderätt) 

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

 • Slutförda kurser: ML1110, ML1200 och ML1209
 • Godkänd modul TEN2 i ML1101

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Åsa Wikberg Nilsson, Åsa Ericson och Peter Törelind, Design: Process och metod, studentlitteratur AB, ISBN: 978-91-44-10885-8

Karl T. Ulrich och Steven D. Eppinger, Produktutveckling: Konstruktion och design, Studentlitteratur AB, ISBN 978-91-44-07421-4

Roger Toogood, Creo Parametric 4.0: Advanced Tutorial, SDC Publications, ISBN 978-1-63057-097-2

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PDX1 - Examination, 1,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO1 - Projektarbete, 8,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningsuppgifter, 1,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd