ML1303 Programmering, allmän kurs 6,0 hp

Programming, general course

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursens mål:

Kursen skall ge grundläggande kunskaper i ett modernt programmeringsspråk.

För godkänt betyg ska studenten kunna skriva strukturerade program i ett givet språk, med särskild vikt vid att

 • formulera enkla algoritmer för givna problem och överföra dessa till programkod
 • använda en utvecklingsmiljö för att skriva, exekvera och felsöka ett program.
 • införa och använda datatyper och variabler, även sammansatta, för lagring av data
 • förklara minneshantering av olika datatyper samt skilja på adresser och variabelvärde
 • kunna utföra enkel programdesign dvs. bryta ner problem i delproblem, implementera funktionsvis och testa steg för steg, med val av lämpliga testdata
 • använda externa filer för datalagring

För högre betyg ska studenten självständigt kunna analysera större programmeringsuppgifter och strukturera lösningar på flera nivåer, innefattande problemanalys, övergripande design, väl utformade användargränssnitt, uppdelning i delproblem, moduler och funktioner, samt implementation.

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Bakgrund, introduktion till programspråk
 • Datatyper, variabler, referenser
 • Operatorer
 • Sekvens, selektion, repetition
 • En- och flerdimensionella arrayer
 • Funktioner, modulär programmering
 • Problemanalys, strukturering, felsökning,testning
 • Minneshantering
 • Texthantering
 • Filhantering

Behörighet

Kunskaper motsvarande behörighetskraven för högskoleingenjörsutbildning
Grundläggande datorvana

Litteratur

Meddelas 2 veckor innan kursstart.

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 1,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övning, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Godkänd kontrollskrivning
Godkända datorövningar. Slutbetyget grundas på samtliga moment.

Ges av

ITM/Hållbar produktionsutveckling

Examinator

Pieter Grebner <grebner@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2012.
Examinationsinformation gäller från och med HT2012.