Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalML1306 El- och styrteknik 10,5 hpAdministrera Om kursen

Det övergripande målet med kursen är att ge en allmänbildning i el- och styrteknik. Detta för att kunna se möjligheter inom produktframtagning och automation inom produktionsteknik. Vidare ska bättre förutsättningar för teknisk kommunikation mellan maskiningenjörer och elektroingenjörer skapas. Detta innebär att studenterna får bättre förmåga att se helheten i sammansatta produkter eller projekt.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan ML1306 (HT 2013–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Likspänning - Likström
 • Växelspänning – Växelström
 • Trefas
 • Analoga kretsar
 • Digitala kretsar
 • Elmaskiner
 • Hydraulik och pneumatik
 • Signalgivare
 • Enkla styrsystem
 • Aktuella elektrotekniska tillämpningar
 • Gruppdynamik

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten:

 • kunna redogöra för aktuella frågeställningar inom elektroteknikens tillämpningsområden i samhället
 • beräkna och mäta elektriska storheter i kretsar
 • redogöra för hur induktiva och kapacitiva kretsar påverkar effekt
 • redogöra för de viktigaste reglerna och komponenterna för elsäkerhet
 • förklara, koppla och verifiera förstärkarkopplingar och logikkopplingar.
 • redogöra för hållkretsar och vippor
 • välja signalgivare för olika tillämpningar
 • redogöra för olika pneumatiska komponenter och deras funktion och tillämpning
 • programmera en enkel PLC och dokumentera funktionen

Efter genomförd kurs ska studenten inom projekt:

 • utifrån en given uppgift i grupp föreslå en lösning på ett el och eller styrtekniskt problem
 • kunna söka kunskap utanför kurslitteraturen och värdera funna källor
 • i förekommande fall kunna dimensionera och välja komponenter till den föreslagna lösningen
 • kunna skriva en grupprapport och kunna genomföra en muntlig presentation
 • kunna reflektera över sitt eget agerande i gruppen
 • kunna reflektera över gruppens samarbete 
 • kunna reflektera över hur ovanstående två punkter påverkat gruppens resultat

Kursupplägg

Föreläsningar
Laborationer
Projekt

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Bengt Haag: ”Industriell systemteknik", Studentlitteratur, ISBN: 9789144008196.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laboration, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO1 - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

För godkänt på kursen krävs lägst betyg E på TEN1, lägst betyg E på LAB1 och P på PRO1. Kursbetyget ges av det viktade medelvärdet av TEN1 och LAB1 enligt formel: ((Tentabetyg*3)+(labbetyg*4,5))/7,5. Siffror på bokstavsbetyg för insättning i formel enligt följande: E ger 1; D ger 2; C ger 3; B ger 4 och A ger 5.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Lars Johansson

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ML1306

Ges av

ITM/Hållbar produktionsutveckling

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd