Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalML1309 Programmering och numeriska verktyg 6,0 hpAdministrera Om kursen

Kursens övergripande mål är att ge studenten en grundläggande förståelse för programmering och numeriska verktyg, samt för hur programmering och numeriska verktyg används för att lösa problem.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan ML1309 (VT 2020–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Programmering:

 • Bakgrund och introduktion till programspråk
 • Datatyper
 • En- och flerdimensionella variabler och strukturer
 • Grafritning
 • Slingor och villkorssatser
 • Linjära ekvationssystem
 • Funktioner och script
 • Felsökning
 • Texthantering
 • Filhantering

Numeriska verktyg:

 • Numerisk integration
 • Numerisk lösning av ekvationer
 • Numerisk lösning av ordinära differentialekvationer

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • skriva program i MATLAB som inbegriper definition och hantering av funktioner, tal, matriser och strukturer
 • hantera och använda information som lagrats i filer och strukturer
 • lösa numeriska problem

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Godkänd modul TENA i ML1000 eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Litteratur meddelas senast fyra veckor innan kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • DÖV1 - Datorövningar, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Oswald Fogelklou

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ML1309

Ges av

ITM/Hållbar produktionsutveckling

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd