Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalML1318 Analogteknik 7,5 hpAdministrera Om kursen
Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan ML1318 (HT 2016–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Kretsteori
 • Växelströmsteori
 • Transformatorn
 • Linjära system, differentialekvationer och transientförlopp
 • Fourierserier
 • Introduktion till laplacemetoder
 • Simulering av elektriska nät
 • Operationsförstärkare

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • Tillämpa grundläggande samband vid analys av såväl likströms- som växelströmsnät
 • Redogöra för passiva komponenters egenskaper och användningsområden
 • Beräkna tidskonstanten och tolka dess inverkan på förloppen vid in- och urkoppling i likströmsnät
 • Utföra beräkningar på växelströmskretsar (inklusive faskompensering)
 • Redogöra för hur man uttrycker en given periodisk funktion med hjälp av en fourierserie
 • Använda simuleringsprogram vilket innebär att kunna beskriva ett godtyckligt elektriskt nät och simulera dess funktion
 • Förklara funktionen hos den ideala operationsförstärkaren och dess grundkopplingar
 • Använda elektriska komponenter och mätinstrument

Kursupplägg

Föreläsningar
Övningar
Laborationer
Redovisningar
Självstudier

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Boylestad: Introductory Circuit Analyses, Prentice Hall, ISBN-13: 978-0137146666
Kursbunt

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd tentamen
Godkända laborationer

Slutbetyget bestäms av resultatet på tentamen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Nihad Subasic

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ML1318

Ges av

ITM/Hållbar produktionsutveckling

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd