Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan ML1324 (HT 2014–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Funktionsbeskrivningar: Väg-tid-diagram, följddiagram, flödesscheman och funktionsdiagram (GRAFCET).
 • Givare och styrdon
 • Programmering i LD, FDB, SFC och ST
 • Laborativa tillämpningar på styrsystem och reglerproblem
 • PROFIBUS

Lärandemål

 • Kunna analysera och lösa styrproblem som presenterats verbalt eller med enkla schematiska skisser
 • Kunna använda GRAFCET som hjälpmedel att lösa styrtekniska problem
 • Kunna sätta en obekant PLC i drift baserat på manualer och liknande dokumentation
 • Kunna ansluta de sensorer och styrdon som skall ingå i ett givet styrsystem till en PLC
 • Kunna programmera i LD, FDB, SFC och ST(vilket är programspråk som ingår i standarden IEC 61131-3)
 • Kunna ange de olika komponenter som ingår i ett profibussystem
 • Kunna ange vanliga problem som kan vidhäfta ett profibussystem och hur dessa kan förebyggas eller åtgärdas

Kursupplägg

 • Föreläsningar
 • Laborationer
 • Redovisning

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Programmering grundkurs ML1300 eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas 1 månad före kursstart

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laboration, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • RED1 - Redovisning, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

LAB1 och RED1 godkända.

Slutbetyget är detsamma som betyget i LAB1.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Lars Johansson

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ML1324

Ges av

ITM/Hållbar produktionsutveckling

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd