Hoppa till huvudinnehållet

ML1330 Industriell hållbar ekonomistyrning 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Anmälningskod

51785

Rubriker med innehåll från kursplan ML1330 (HT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Kortsiktig optimering genom bidragskalkyl och linjär programmering
 • Fördelning av indirekta kostnader m h a självkostnadskalkyl och ABC-kalkyl
 • Investeringskalkyler
 • Avvikelsehantering m h a standardkostadsanalys och Earned Value
 • Livscykelanalys
 • Externredovisningens regelramverk
 • Hållbarhetslagen, GRI-indikatorer och intressentinvolvering

Lärandemål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • Formulera, välja och lösa olika avancerade företagsekonomiska kalkyler; t ex kortsiktig optimering, fördelning av indirekta kostnader, investeringsbedömning, avvikelseanalys eller resultatanalys
 • Redogöra för livscykelanalys(LCA) som metod samt att kunna argumentera för när denna är lämplig att använda
 • Redogöra för hur hållbarhetsaspekter inom industriell produktion relaterar till industriföretags verksamhet och sätt att redovisa

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

 • Kunskaper i företagsekonomiska kalkyler, 7,5 hp motsvarande kurs ML1030

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Andersson, Göran, Kalkyler som beslutsunderlag, 2013, ISBN 9789144080963 

Andersson, Göran, Kalkyler som beslutsunderlag - övningsbok, 2013, ISBN 9789144081380 

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LABA - Laborationer, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarier, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TENA - Skriftlig tentamen, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator far medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter. 

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd