Hoppa till huvudinnehållet

ML1501 Industriella system I 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan ML1501 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Föreläsningar och seminarier:

 • Systemteori och systemdynamik
 • Simulering och modellering
 • Livscykelstadier och livscykelanalys
 • Gästföreläsningar och genomgång av case från industrin kring förbättringsarbete och systemutveckling
 • Verktyg, metoder och modeller för processmodellering av arbetsprocesser, flöden, socio-tekniska system
 • Projekt med systemsimulering med dataverktyg som STELLA.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

•    definiera och redogöra för systemteori, systemstruktur och systemdynamik och däri ingående centrala begrepp och modeller
•    visa förmåga till systemtänkande genom att anlägga systemperspektiv på ett produktionssystem med avseende på olika aspekter på hållbarhet (ekonomi, arbete och miljö)
•    redogöra för ett systems livscykel
•    utföra en enkel livscykelanalys (LCA) med avseende på hållbarhet
•    processmodellera med IT verktyg
•    tillämpa verktyg för enklare analys av arbetsprocesser
•    kunna tillämpa olika metoder och verktyg för simulering och modellering av system och processer
•    redogöra för centrala processer i systemutveckling och utformning (systems engineering)
•    förklara vikten av kommunikation i systemutveckling och ge exempel på ingenjörsprocesser som främjar kommunikation, lärande och systemsyn

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

INCOSE (2015): Systems Engineering Handbook, A Guide for System Life Cycle Processes and Activities (4:e upplagan), INCOSE-TP-2003-002-04. ISBN: 9781118999400

Meadows (2008): Thinking in Systems – A Primer, ISBN: 9781603580557, Chelsea Green Publishing (Chelsea, Vermont, USA).

Dahlin (2014): Hållbar utveckling - en introduktion för Ingenjörer, ISBN: 9789144092669, Studentlitteratur (Lund).

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projektuppgift, 2,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningar, 1,5 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ML1501

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd