Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

ML1508 Driftsäkerhet och operatörsunderhåll 6,0 hp

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Målgrupp

Ingen information tillagd

Del av program

Civilingenjörsutbildning i industriell teknik och hållbarhet, åk 3, Obligatorisk

Perioder

P1 (6,0 hp)

Varaktighet

2024-08-26
2024-10-27

Studietakt

50%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Svenska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Anmälningskod

50521

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan ML1508 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

•    Metoder för tillståndsövervakning, beräkning av funktionssäkert och operationseffektivitet.
•    Metoder och modeller för att bedöma underhållsmässighet hos tekniska system
•    Genomgång av modeller för underhållssäkerhet.
•    Livscykelanalys av underhållsteknik/system.
•    Använda enkla verktyg för analys av underhållsverksamhet (FMEA och bow-tie (FTA/HTA).
•    Metoder och modeller för TPM/TPU, problemlösning och utveckling.
•    Genomgång och demonstration av administrativa system och styrsystem för drift och underhåll samt modern teknologi.
•    Rapportskrivning och presentationsteknik.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

•    beskriva underhållssystem och redogöra för och förklara grundläggande teori, definitioner, begrepp och metoder för utveckling av underhållssystem och mer specifik för driftsäkerhet och operatörsunderhåll
•    ge exempel på olika funktioner och delsystem i underhållssystemet som informationssystem, administrativa system, arbetssystem och ledningssystem
•    ge exempel på bakomliggande teknikområden och kompetensbehov för underhållsarbete
•    redogöra för betydelsen av data och information för systemutveckling och operatörsunderhåll
•    diskutera och förklara begreppen driftsäkerhet, underhållsmässighet, underhållssäkerhet och funktionssäkerhet
•    diskutera och värdera olika tillverkningstekniska lösningar
•    argumentera för operatörsunderhåll och andra underhållsstrategier
•    diskutera risker och möjligheter med moderna teknologiers inverkan på underhållssystem och underhållsoperatörer.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper i ergonomi och arbetsmiljö, sammanlagt 9,0 hp, eller kursen ML1505.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Anges minst 6 veckor före kursstart

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projekt, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TEN1 - Skriftlig tentamen, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Inlämningsuppgifter, 2,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd