Hoppa till huvudinnehållet

ML1608 Produktionsekonomi för hållbarhet 6,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 TIIPS programstuderande

Anmälningskod

51770

Rubriker med innehåll från kursplan ML1608 (HT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

•    Resultat och likviditet, produkt- och investeringskalkyler samt lönsamhetsberäkningar och redovisningsprinciper
•    Industriellt hållbar utveckling och relationen mellan ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter
•    Hållbarhetslagen, hållbarhetsredovisning samt intressentinvolvering
•    Livscykelanalys (LCA)
•    Förhandlingsteknik
•    Skriftlig kommunikation i form av projektrapportering

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

•    formulera, välja och tillämpa olika företagsekonomiska kalkyler
•    genomföra ett gemensamt arbete i projektform.
•    redogöra för hur hållbarhetsaspekter inom industriell produktion relaterar till industriföretags verksamhet och sätt att redovisa.
•    redogöra för livscykelanalys(LCA) som metod samt att kunna argumentera för när denna är lämplig att använda.
•    redogöra för olika regler som styr externredovisningens utformning

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Godkänt moment SEM2 i kursen ML1618 och godkänt moment SEM2 i kursen ML1619

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas tio veckor före kursstart

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PROA - Projekt, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • TENA - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVNA - Inlämningsuppgifter, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd