Hoppa till huvudinnehållet

ML1608 Produktionsekonomi för hållbarhet 6,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan ML1608 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

•    Resultat och likviditet, produkt- och investeringskalkyler samt lönsamhetsberäkningar och redovisningsprinciper
•    Industriellt hållbar utveckling och relationen mellan ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter
•    Hållbarhetslagen, hållbarhetsredovisning samt intressentinvolvering
•    Livscykelanalys (LCA)
•    Förhandlingsteknik
•    Skriftlig kommunikation i form av projektrapportering

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

•    formulera, välja och tillämpa olika företagsekonomiska kalkyler
•    genomföra ett gemensamt arbete i projektform.
•    redogöra för hur hållbarhetsaspekter inom industriell produktion relaterar till industriföretags verksamhet och sätt att redovisa.
•    redogöra för livscykelanalys(LCA) som metod samt att kunna argumentera för när denna är lämplig att använda.
•    redogöra för olika regler som styr externredovisningens utformning

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförd kurs ML1600 eller motsvarande.
 

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas tio veckor före kursstart

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PROA - Projekt, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • TENA - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVNA - Inlämningsuppgifter, 1,5 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ML1608

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd