Hoppa till huvudinnehållet

ML1615 Driftsäkerhet och tillförlitlighet i den uppkopplade fabriken 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan ML1615 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på Industri 4.0 och dess tillämpningar samt en djupare inblick i vilka möjligheter som finns med att koppla upp fabrikens komponenter till internet och till molntjänster.

Lärandemål

Efter avklarad kurs skall studenten för betyg E kunna:

•    redogöra för trender inom industriell digitalisering och automation samt för vilka fördelar som industriella digitaliseringslösningar kan leda till
•    förklara hur en produktionsanläggning fungerar ur ett övergripande systemperspektiv
•    förklara principerna för molntjänster samt resonera kring hur sådana kan tillämpas inom industri 4.0
•    redogöra för inneållet hos referensarkitektur för industri 4.0
•    redogöra för funktionen hos mjukvara för PLM (Product Lifecycle Management)
För högre betyg ska studenten även kunna:

•    visa kompentes för punkterna ovan på ett djupare plan, samt därutöver
•    redogöra för drivkrafter bakom pågående förändringar inom industriell digitalisering och automation
•    utvärdera hur industriella digitaliseringslösningar kan användas för att uppnå effektivitetsökningar inom produktion
•    tillämpa referensarkitektur för industri 4.0
•    tillämpa mjukvara för PLM (Product Lifecycle Management)
•    kritiskt granska fördelar och utmaningar som industri 4.0 medför samt föreslå hur organisationer och individer kan hantera dessa
•    utveckla en implementeringsplan för ett digitaliserings-case inom industriell produktion

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Särskild behörighet: Godkänt i kurserna ML1611 och ML1613 eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas vid kursens start.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgifter, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • SEM1 - Seminarier, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Skriftlig tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Närvaro vid specificerade obligatoriska kurstillfällen (eller genomförd kompensationsuppgift till dessa) är krav för slutlig betygsättning.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Jon-Erik Dahlin

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ML1615

Ges av

ITM/Hållbar produktionsutveckling

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd