Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

ML170U Hållbart ledarskap med lean 2,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2024 Start 2024-04-16 uppdragsutbildning

Anmälningskod

60833

Rubriker med innehåll från kursplan ML170U (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Introduktion till Lean ledarskap,
Varför leda? – om ledarskap kontra chefskap,
Bottna i ledarbidrag, mål och uppgifter,
Hållbarhetsbegreppet,
Synliggör och se – om visuell styrning, gemba och motivation,
Hoshin Kanri kopplat till hållbarhet,
SCARF – att leda med eller mot sin hjärna,
Utmana – om lärande och Tuff Omsorg,
Bygg – om att leda systematisk förbättring,
Betydelsen av mod och högre chefer,
Systematiskt förbättringsarbete kopplat till hållbarhet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs så kommer studenten kunna:

  1. diskutera och resonera kring modeller för Lean ledarskap relaterat till ledarskapets förutsättningar och hållbarhet samt hur dessa påverkar det egna ledarskapet,
  2. översätta modeller och metoder till egen situation och verksamhet samt konkretisera dessa i en handlingsplan 

Kurslitteratur och förberedelser

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • PRO1 - Projekt, 0,5 hp, betygsskala: P, F
  • SEM1 - Seminarier, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Övriga krav för slutbetyg

Närvaro vid 10 av 13 tillfällen krävs för att få godkänt på kursen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Andreas Bohlin, abohl@kth.se